Archive | Important People and Sites

RSS feed for this section

I-Durban City Hall: Ibhilidi elinomlando onothile

Anti-xenophobia protest outside Durban City Hall, April 2015

Ukwakhiwa kwalesi sakhiwo kwaphothukwa cishe eminyakeni eyikhulu edlule futhi ngenxa yalokhu ukube siwumuntu ngabe siwufakazi oqanda ikhanda wawo wonke umlando weTheku nowezwe lonke, njengoba iNingizimu Afrika iqale ngokuba ngamakoloni amane aseBhrithani yadlulela ekubeni yiNingizimu Afrika eBumbeno (Union of South Africa) kwaze kwafika lesi sikhathi lapho isiyiRiphabhlikhi yaseNingizimu Afrika. Belikhona leli hholo izwe lisabuswa ngamaNgisi, laba […]

The Friday Mosque – Juma Masjid (isiZulu)

Juma Masjid, Durban, 1915

Lesi sakhiwo asigcini nje ngokuba yindawo yokukhonza – kodwa futhi sithathwa njengesizinda sokuhlanganela somphakathi wamaSulumane – enye yezinto zokuqala ezenziwa nguMphrofethi uMohammed ngesikhathi engena eMedina kwaba ngukwakha indawo yokukhonza (i-mosque), nokuyinto efanayo neyenziwa ngamaSulumane okuqala ukufika eNatali ngasekupheleni kweminyaka yama-1800. Indawo yeJuma Masjid, esemgwaqweni uGrey Street eThekwini, yathengwa ngo-1881, kanti imosque yokuqala ukwakhiwa khona yayimumatha […]

Solomon Kalushi Mahlangu: 10 July 1956 – 6 April 1979

Revolutions are violent affairs, and South Africa’s fight for democracy was no exception, with murder and destruction taking place from all sides. It was after witnessing the force of the South African police against largely unarmed civilians during the 1976 Soweto Student Uprising that Solomon Mahlangu decided it was time to take up arms against his oppressors. Mahlangu joined […]

Denis Hurley: The Guardian of the Light Exhibition (isiZulu)

Archbishop Denis Hurley at an anti-apartheid protest march with leaders of other faiths

Labo abanothando lokufunda kabanzi ngeqhaza elabanjwa yibandla ngesikhathi sobandlululo eNingizimu Afrika, umbukiso iDenis Hurley: The Guardian of the Light, uzobanikeza ulwazi olubalulekile ngezigameko zangaleso sikhathi, futhi ikakhulukazi indima eyadlalwa nguDenis Hurley njengoMbhishobhi wesiFundabhishobhi saseThekwini. UMbhishobhi uHurley wayengasabi ukuphikisana nebandla ngezinye izikhathi elalibuye lithambekele ngasekugcinweni kwemithetho yezwe yangaleso sikhathi. Lo mbhishobhi wayephikisana kakhulu nokungabi khona kobulungiswa […]

The Sharpeville Massacre

PAC President, Robert Sobukwe

The events of the 21st March 1960, that would later become known as the Sharpeville Massacre, represent one of the most appalling moments in South African history. There are different versions of the story – some people reported that the men and women gathered at the Sharpeville police station were protesting peacefully, and others that the crowd […]

Cricket During Apartheid

Protesters in London during South Africa's Test visit, 1965

With society closing ranks and excluding members of the Durban Indian community from everything from sport clubs to hotels, the Surat Hindu Association was established in the early 1900s in an effort to protect the rights of Indian people.  The association assisted with a variety of issues, from procuring Gujarati teachers direct from India, to religious guidance […]