Tag Archives: Apartheid

Oliver Reginald Tambo

Oliver Tambo speaking at an ANC solidarity event

The month of May is celebrated in South Africa as Africa Month, and this year the theme, ‘The Year of O.R. Tambo: Building a Better Africa and a Better World’, recognises the vision of the great anti-apartheid revolutionary, who would have turned 100 in October. While the name O.R. Tambo is now synonymous with jet setting travellers, it is really […]

The 1992 Referendum

FW de Klerk poses outside his office, March 18, 1992

Last week South Africa celebrated Freedom day, commemorating the first non-racial post-apartheid elections held on the 27th April 1994. It seems strange to think that there was ever a time when suffrage was not extended to all South Africans, that a mere 23 years ago, people of colour were not allowed to cast their vote. It seems even stranger […]

I-Three Doctors’ Pact

Dr. G.M. Naicker, Dr. A.B. Xuma and Dr. Y.M. Dadoo signing the Joint Declaration of Cooperation

Lona ngunyaka wama-70 kwasayinwa ingqophamlando yesivumelwano sokusebenzisana phakathi kwamadoda amathathu abalulekile emlandweni. Lesi sivumelwano esaziwa nge “The Three Doctors’ Pact” sasayinwa nguDkt Monty Naicker, Dkt Yusuf Dadoo nowayengumholi we-ANC, uDkt Alfred Xuma. Kulo mhlangano owawethanyelwe ngamalungu e-ANC, yi-Transvall Indian Congress neNatal Indian Congress (NIC) kwawusinyathelo sokumelana nemizamo kahulumeni wobandlululo yokuhlukanisa phakathi nokuqhatha izinhlanga zabebala ngemithetho […]

I-Durban City Hall: Ibhilidi elinomlando onothile

Anti-xenophobia protest outside Durban City Hall, April 2015

Ukwakhiwa kwalesi sakhiwo kwaphothukwa cishe eminyakeni eyikhulu edlule futhi ngenxa yalokhu ukube siwumuntu ngabe siwufakazi oqanda ikhanda wawo wonke umlando weTheku nowezwe lonke, njengoba iNingizimu Afrika iqale ngokuba ngamakoloni amane aseBhrithani yadlulela ekubeni yiNingizimu Afrika eBumbeno (Union of South Africa) kwaze kwafika lesi sikhathi lapho isiyiRiphabhlikhi yaseNingizimu Afrika. Belikhona leli hholo izwe lisabuswa ngamaNgisi, laba […]

Solomon Kalushi Mahlangu: 10 July 1956 – 6 April 1979

Revolutions are violent affairs, and South Africa’s fight for democracy was no exception, with murder and destruction taking place from all sides. It was after witnessing the force of the South African police against largely unarmed civilians during the 1976 Soweto Student Uprising that Solomon Mahlangu decided it was time to take up arms against his oppressors. Mahlangu joined […]

Denis Hurley: The Guardian of the Light Exhibition (isiZulu)

Archbishop Denis Hurley at an anti-apartheid protest march with leaders of other faiths

Labo abanothando lokufunda kabanzi ngeqhaza elabanjwa yibandla ngesikhathi sobandlululo eNingizimu Afrika, umbukiso iDenis Hurley: The Guardian of the Light, uzobanikeza ulwazi olubalulekile ngezigameko zangaleso sikhathi, futhi ikakhulukazi indima eyadlalwa nguDenis Hurley njengoMbhishobhi wesiFundabhishobhi saseThekwini. UMbhishobhi uHurley wayengasabi ukuphikisana nebandla ngezinye izikhathi elalibuye lithambekele ngasekugcinweni kwemithetho yezwe yangaleso sikhathi. Lo mbhishobhi wayephikisana kakhulu nokungabi khona kobulungiswa […]

Cricket During Apartheid

Protesters in London during South Africa's Test visit, 1965

With society closing ranks and excluding members of the Durban Indian community from everything from sport clubs to hotels, the Surat Hindu Association was established in the early 1900s in an effort to protect the rights of Indian people.  The association assisted with a variety of issues, from procuring Gujarati teachers direct from India, to religious guidance […]