Tag Archives: Apartheid

I-Durban City Hall: Ibhilidi elinomlando onothile

Anti-xenophobia protest outside Durban City Hall, April 2015

Ukwakhiwa kwalesi sakhiwo kwaphothukwa cishe eminyakeni eyikhulu edlule futhi ngenxa yalokhu ukube siwumuntu ngabe siwufakazi oqanda ikhanda wawo wonke umlando weTheku nowezwe lonke, njengoba iNingizimu Afrika iqale ngokuba ngamakoloni amane aseBhrithani yadlulela ekubeni yiNingizimu Afrika eBumbeno (Union of South Africa) kwaze kwafika lesi sikhathi lapho isiyiRiphabhlikhi yaseNingizimu Afrika. Belikhona leli hholo izwe lisabuswa ngamaNgisi, laba […]

Solomon Kalushi Mahlangu: 10 July 1956 – 6 April 1979

Revolutions are violent affairs, and South Africa’s fight for democracy was no exception, with murder and destruction taking place from all sides. It was after witnessing the force of the South African police against largely unarmed civilians during the 1976 Soweto Student Uprising that Solomon Mahlangu decided it was time to take up arms against his oppressors. Mahlangu joined […]

Denis Hurley: The Guardian of the Light Exhibition (isiZulu)

Archbishop Denis Hurley at an anti-apartheid protest march with leaders of other faiths

Labo abanothando lokufunda kabanzi ngeqhaza elabanjwa yibandla ngesikhathi sobandlululo eNingizimu Afrika, umbukiso iDenis Hurley: The Guardian of the Light, uzobanikeza ulwazi olubalulekile ngezigameko zangaleso sikhathi, futhi ikakhulukazi indima eyadlalwa nguDenis Hurley njengoMbhishobhi wesiFundabhishobhi saseThekwini. UMbhishobhi uHurley wayengasabi ukuphikisana nebandla ngezinye izikhathi elalibuye lithambekele ngasekugcinweni kwemithetho yezwe yangaleso sikhathi. Lo mbhishobhi wayephikisana kakhulu nokungabi khona kobulungiswa […]

Cricket During Apartheid

Protesters in London during South Africa's Test visit, 1965

With society closing ranks and excluding members of the Durban Indian community from everything from sport clubs to hotels, the Surat Hindu Association was established in the early 1900s in an effort to protect the rights of Indian people.  The association assisted with a variety of issues, from procuring Gujarati teachers direct from India, to religious guidance […]

Denis Hurley: The Guardian of the Light

Archbishop Denis Hurley at an anti-apartheid protest march with leaders of other faiths

For those of you interested in learning more about the church’s role in Apartheid South Africa, the exhibition, Denis Hurley: The Guardian of the Light, will provide valuable information about the events of that period, and specifically the part that Denis Hurley, acting as the Archbishop of Durban, played. Often in opposition to the church, which was sometimes […]

The Freedom Charter & the 1956 Treason Trial

Protesters gather outside the Drill Hall on the opening day of the Treason Trial, 19th December 1956

The Congress of the People took place on the 26th June 1955, in Kliptown, just outside of Johannesburg. Attended by some 3000 people, the aim of the meeting was to discuss the content of the proposed Freedom Charter, with submissions for the document having been received from people all across the country. The Freedom Charter, some of the core tenets […]