Tag Archives: Denis Hurley Centre

Denis Hurley: The Guardian of the Light Exhibition (isiZulu)

Archbishop Denis Hurley at an anti-apartheid protest march with leaders of other faiths

Labo abanothando lokufunda kabanzi ngeqhaza elabanjwa yibandla ngesikhathi sobandlululo eNingizimu Afrika, umbukiso iDenis Hurley: The Guardian of the Light, uzobanikeza ulwazi olubalulekile ngezigameko zangaleso sikhathi, futhi ikakhulukazi indima eyadlalwa nguDenis Hurley njengoMbhishobhi wesiFundabhishobhi saseThekwini. UMbhishobhi uHurley wayengasabi ukuphikisana nebandla ngezinye izikhathi elalibuye lithambekele ngasekugcinweni kwemithetho yezwe yangaleso sikhathi. Lo mbhishobhi wayephikisana kakhulu nokungabi khona kobulungiswa […]

Denis Hurley: The Guardian of the Light

Archbishop Denis Hurley at an anti-apartheid protest march with leaders of other faiths

For those of you interested in learning more about the church’s role in Apartheid South Africa, the exhibition, Denis Hurley: The Guardian of the Light, will provide valuable information about the events of that period, and specifically the part that Denis Hurley, acting as the Archbishop of Durban, played. Often in opposition to the church, which was sometimes […]