Funding the Fight Against Apartheid - We've written previously about the important role that the international community played in the fight against apartheid, ultimately bringing about the economic boycott that brought the apartheid government to… Continue Reading
Swimming Against the Tide - This past Wednesday  legendary cartoonist, Zapiro, joined the ranks of the likes of Susan Sontag, Patti Smith, Steven Spielberg, and our very own Johnny Clegg and William Kentridge, when… Continue Reading
Wafela ukuthula - Namhlanje kubalwa iminyaka engamashumi amabili nanhlanu kwabulawa u-Chris Hani, isenzo esaphazamisa izingxoxo ezazibucayi zokudlulisa amandla kuhulumeni wobandlululo eya kuhulumeni wentando yeningi. Kunzima ukukholelwa kulokhu emva kweminyaka eminingi kangaka eseyadlula,… Continue Reading
The Transformation of Durban’s Promenade - It's been more than twenty years since the fall of apartheid, and yet there's no denying that large parts of South Africa are still very much divided along racial… Continue Reading
Usuku lwenkululeko, i-Satyagraha kanye No. 14 Mercury Lane - UMsombuluko, womhlaka 15 August 2016 uqopha umlando weminyaka engu 69 izwe laseNdiya lathola inkululeko yokuzimela ngaphansi kwengcindezelo yaMaNgisi. Umshikashika owaholela ekuzimeleni kwalelizwe waziwa ngokusebenzisa i-satyagraha, umkhankaso wokungasebenzisi udlame kodwa… Continue Reading
Ronnie & Eleanor: The Young Rebels - There's a famous quote that goes “the only thing necessary for the triumph of evil, is for good men to do nothing", and listening to Ronnie Kasrils talking about… Continue Reading
Apartheid’s Blood Money - The United Nations (UN) was founded on the 24th October 1945 following World War II, which was marked by an estimated 70 to 85 million fatalities, and included the… Continue Reading
Things we Lost in the Dark - On a number of occasions we've written about the important role that music, and in particular, protest songs, played in the anti-apartheid struggle. But there's a whole other side… Continue Reading
Sime Ndawonye - Imithetho eyayilawula ukuthi ngubani okwakufanele avote yayihlukile ngokwezifunda zaseNingizimu Afrika, kodwa iqiniso ukuthi umhlaba wawungowabamhlophe kuyibona abanezwi. Nakuba eKapa u 15% wabakhethwa wawuhlanganisa amadoda amnyama ngenxa yenani lamaKhaladi, amaNdiya… Continue Reading
The Denis Hurley Centre: Changing Lives! - Members of the Denis Hurley Centre, which forms part of the Durban Liberation Heritage Route, recently took part in the SAB Foundation Social Innovation and Disability Empowerment Awards, making… Continue Reading