1906 Prisoner of War wall

Location

Address: Ballard Street, Point

Between February and July 1906, the leaders of several African communities in the British colonies of Natal and Zululand rose up in armed rebellion against injustice and oppression. The most widely known leader of this struggle was Chief Bhambatha kaMancinza of the Zondi, although other important traditional leaders who led their people in the rebellion included Sigananda kaZokufa of the Shezi, Meseni kaMusi of the Qwabe and Ndlovu kaTimuni of the Zulu. Following the brutal suppression of the uprising at Mome Gorge near Nkandla and the death of Chief Bhambatha Zondi, other leaders of the rebellion were captured and tried for treason. Some rebel prisoners were held in a specially built jail at the Point, while the majority were incarcerated at Jacobs, south of Durban. Many rebel prisoners were given hard labour work in the Railways Department, which included Durban harbour. Some of these prisoners from the Bhambatha Rebellion were given the task of constructing the Escombe Sea Wall. This low stone structure was built to keep sand from blowing from Addington beach and silting the harbour mouth. It was part of the larger project to make Durban harbour the main safe port in East Africa, which included regularly dredging the harbour mouth. The stone wall built here by political prisoners who fought in the Bhambatha Rebellion is the only physical remnant of their time as prisoners and is a provincial Category III Heritage Site.

Udonga Lweziboshwa Zempi ka 1906

Phakathi kuka Febhuwari no Julayi ka 1906, abaholi abavela emiphakathini ehlukahlukene yama-Afrika ezindaweni ezazingamakoloni eBrithani okuyiNatali nakwaZulu bathatha izikhali bavukela umbuso wabamhlophe belwisana nokucindezelwa nokungabikhona kobulungiswa. Umholi walo mzabalazo owaduma kakhulu yiNkosi uBhambatha kaMancinza wakwaZondi, nakuba babekhona abanye abaholi abaqavile ababekhona behola abantu babo kulo mzabalazo okubalwa kubo uSigananda kaZokufa kaShezi, uMeseni kaMusi waKwaQwabe noNdlovu kaTimuni wakwaZulu.

Ngemuva kokwehlulwa kwempi kaBhambatha eMome bude buduze neNkandla nangemuva kokufa kweNkosi uBhambatha Zondi, abanye abaholi bomzabalazo babanjwa bathweswa amacala okuvukela umbuso. Ezinye iziboshwa zomzabalazo zagcinwa ejele elalakhiwe ePhoyinti, kanti ezinye zagqunywa eJacobs eningizimu yeTheku.

Iziboshwa eziningi zomzabalazo zazigqilazwa ngomsebenzi zisetshenziswa kwaLoliwe, okwakufaka phakathi nechweba laseThekwini. Ezinye zalezi ziboshwa zempi kaBhambatha zathunywa ukuba zakhe ubonda olubizwa nge-Escombe Sea Wall. Lolu bonda lwamatshe lwalakhelwe ukuvimba umhlabathi ukuba ungaphephuki ogwini oluse-Addington uyovala umlomo wechweba.

Lena kwakuyingxenye yephrojekthi enkulukazi yokwenza ichweba laseThekwini kube yilona chweba eliphephe kakhulu eMpumalanga ye-Afrika, okubandakanya ukumbiwa komlomo wechweba. Amatshe akule ndawo akhiwa iziboshwa zezombusazwe ezalwa empini kaBhambatha iyona kuphela into ephathekayo eyisikhumbuzo sesikhathi abasichitha beyiziboshwa kanti iyindawo yamagugu yesifundazwe eseMkhakheni III.