Bhambatha kaMancinza at a wedding ceremony in 1905 IMpi KaBhambatha - Ngesonto elidlule sibhale ngodaba lodonga oludala oluhlukanisa ijele – Durban Central Prison Boundary Wall. Kuleliviki sibheka olunye udonga nelinye ijele eAddingon Beach, ePoint kunodonga olwaziwa nge ‘Prisoner of War’… Continue Reading
Mandela Day 2019 - There are few voices as recognisable or powerful as that of the late former statesman, Nelson Rolihlahla Mandela. So, in 2008, when Mandela made a plea whilst addressing the… Continue Reading
Apartheid Legislation - The Economic Freedom Fighters (EFF) are currently in the process of challenging the constitutionality of the Riotous Assemblies Act, No 17 of 1956 and the Trespass Act, No. 6 of… Continue Reading
Soweto school children protest against Afrikaans in 1976 Inhlangano Yabafundi: South African Students Organisation - Inhlangano Yabafundi: South African Students Organisation Umbhikisho wabafundi obunedumela kulonyaka odlule uthi awufane nombhikisho owenzeka eminyakeni engaphezu kwamashumi amane edlule lapho amalungu enhlangano yabafundi i-National Union of South African… Continue Reading
2019 Golden Shield Heritage Awards - Durban's Liberation Heritage Route forms part of the larger national project, the Resistance and Liberation Heritage Route (RLHR). The RLHR is administered by the National Heritage Council, an agency… Continue Reading
Kay Moonsamy during his visit to Red Square, 13th June 2016 uKesval ‘Kay’ Moonsamy (5 July 1926-21 June 2017) - Ngokudlula emhlabeni kuka Kesval Moonsamy ngesonto elidlule lelizwe lilahlekelwe ngenye yezingqalabutho zentando yeningi. Ubaziwa kakhulu ngelika ‘Kay’, uMoonsamy wayeyilunga lezinhlangano eziningi zepolitiki, waba yilunga lenyunyana esemncane kakhulu. Eneminyaka eyi… Continue Reading
Bram Fischer: 23 April 1908-8 May 1975 - Bram Fischer is probably one of the better known names of the apartheid struggle, with Commercial Road in Durban having been renamed in his honour, and a number of… Continue Reading
Biko, Turner & the Soweto Uprising - This Sunday we commemorate the anniversary of the Soweto Uprising, which culminated on the 16th June 1976 when hundreds of youth were killed at the hands of the state.… Continue Reading
Protesters in London during South Africa's Test visit, 1965 Umdlalo wekhilikithi ngesikhathi sobandlululo - Abomdabu baseNdiya baseThekwini bazithola bevalelwa wonke amathuba futhi bekhishwa ekubeni ngamalungu ezinhlaka zemidlalo kuya emahhotela. Inhlangano eyaziwa ngeSurat Hindu Association yasungulwa kusaqala iminyaka yama 1900 ngemizamo yokuvikela amalungelo abomdabu… Continue Reading
Ahmed Timol with his mother, Hawa A Call for Justice - After seventeen years of actively seeking justice for the murder of Ahmed Timol, the Timol family can perhaps eventually find some peace. They first bought the case to the… Continue Reading