ABOUT

The Liberation Heritage Route of Durban is a joint project of the National Heritage Council and eThekwini Metro that celebrates sites and icons of our struggle for freedom and democracy in South Africa. This route pays homage to individuals representing a wide range of organisations who gave their lives in pursuit of freedom. It is run through the Durban Local History Museums.

South Africa’s struggle for liberation began with wars of resistance against colonial invasions and was followed by a coordinated fight against oppression and apartheid by national political movements. In 2005 UNESCO adopted a resolution entitled Roads to Independence: African Liberation Heritage to recognise the universal value and significance of this heritage.

The National Liberation Heritage Route seeks to ensure that our young people today, as well as those of future generations, fully appreciate the great sacrifices made by ordinary women and men, from all walks of life, to achieve the rights all South Africans now enjoy.

Amandla! Amagugu Omzabalazo WaseThekwini

I-Liberation Heritage Route of Durban uhlelo oluqalwe uMkhandlu Wamagugu kaZwelonke (I-National Heritage Council) neDolobha laseThekwini lokugubha izindawo nezimpawu zomzabalazo wenkululeko nentando yeningi eNingizimu Afrika. Lolu hlelo luqhakambisa kakhulu abantu abavela ezinhlanganweni ezahlukahlukene abanikela ngempilo yabo ukuze umzabalazo wenkululeko ube yimpumelelo. Lolu hlelo lweDurban Local History Museums

Umzabalazo wenkululeko waseNingizimu Afrika waqala ngezimpi zokulwisana nokudliwa komhlaba wethu yizifikanamthwalo okwabe sekulandelwa yimpi ehlelekile yokulwa nokucindezelwa kanye nobandlululo yezinhlangano zezombusazwe zikazwelonke. Ngonyaka ka 2005 i-UNESCO yemukela umbhalo wesivumelwano osihloko sithi, Roads to Independence: African Liberation Heritage wokuhlonipha ukubaluleka kwalo mzila nale ndawo yamagugu emhlabeni.

I-National Liberation Heritage Route ihlose ukuqinisekisa ukuthi intsha yakithi namhlanje, kanjalo nesizukulwane esizayo siyazi ngokuhlupheka okwathwalwa amadoda nabesifazane abavela nxa zonke, ukuze kutholakale lawa malungelo esesinawo eNingizimu Afrika.