Archive by Author

IMpi KaBhambatha

Bhambatha kaMancinza at a wedding ceremony in 1905

Ngesonto elidlule sibhale ngodaba lodonga oludala oluhlukanisa ijele – Durban Central Prison Boundary Wall. Kuleliviki sibheka olunye udonga nelinye ijele eAddingon Beach, ePoint kunodonga olwaziwa nge ‘Prisoner of War’ olwakhiwa ngamadoda ayeboshwe ngesikhathi sempi kaBhambatha ngo 1906. Iminyaka eyalandela i- Anglo-Boer War abaqashi esifundazweni seNatali babhekana nesikhathi esinzima sokuthola abantu ababezosebenza emapulazini ngenxa ngenxa yokwanda […]

Mandela Day 2019

There are few voices as recognisable or powerful as that of the late former statesman, Nelson Rolihlahla Mandela. So, in 2008, when Mandela made a plea whilst addressing the crowds at his 90th birthday celebrations in Hyde Park, the world took notice: It is time for new hands to lift the burdens. It is in […]

Apartheid Legislation

The Economic Freedom Fighters (EFF) are currently in the process of challenging the constitutionality of the Riotous Assemblies Act, No 17 of 1956 and the Trespass Act, No. 6 of 1959, both pieces of legislation that were passed under the previous political regime, and as such deemed by many to be ‘apartheid laws’. The EFF may […]

Inhlangano Yabafundi: South African Students Organisation

Soweto school children protest against Afrikaans in 1976

Inhlangano Yabafundi: South African Students Organisation Umbhikisho wabafundi obunedumela kulonyaka odlule uthi awufane nombhikisho owenzeka eminyakeni engaphezu kwamashumi amane edlule lapho amalungu enhlangano yabafundi i-National Union of South African Students ahlubuka aqala inhlangano eyaziwa nge South African Students Organisation (SASO). Nakuba umshikashika we-Fees Must Fall ubonwa sengathi wawufuna ushintsho lwenzeke ngokushesha, kanjalo nemibono yamalunga e-SASO […]

2019 Golden Shield Heritage Awards

Durban’s Liberation Heritage Route forms part of the larger national project, the Resistance and Liberation Heritage Route (RLHR). The RLHR is administered by the National Heritage Council, an agency of the Department of Arts and Culture. In 2012, the National Heritage Council launched the Golden Shield Heritage Awards as a means of acknowledging those individuals […]

uKesval ‘Kay’ Moonsamy (5 July 1926-21 June 2017)

Kay Moonsamy during his visit to Red Square, 13th June 2016

Ngokudlula emhlabeni kuka Kesval Moonsamy ngesonto elidlule lelizwe lilahlekelwe ngenye yezingqalabutho zentando yeningi. Ubaziwa kakhulu ngelika ‘Kay’, uMoonsamy wayeyilunga lezinhlangano eziningi zepolitiki, waba yilunga lenyunyana esemncane kakhulu. Eneminyaka eyi 14 waqala ukusebenza eRhodesian Timbers Limited lapho azizwela khona ukungabikho kobulungiswa nokungalingani emsebenzini ngenxa yebala. Wabe eseba yilunga leNatal Indian Congress (NIC) kanye neCommunist Party of […]

Bram Fischer: 23 April 1908-8 May 1975

Bram Fischer is probably one of the better known names of the apartheid struggle, with Commercial Road in Durban having been renamed in his honour, and a number of other important sites across the country also recognising the role that Bram played in our country’s history. But beyond a vague recognition, and perhaps some knowledge […]

Biko, Turner & the Soweto Uprising

This Sunday we commemorate the anniversary of the Soweto Uprising, which culminated on the 16th June 1976 when hundreds of youth were killed at the hands of the state. It’s widely accepted that the student protests were a response to the government’s intention to introduce Afrikaans as the compulsory medium of instruction in schools, but […]

Umdlalo wekhilikithi ngesikhathi sobandlululo

Protesters in London during South Africa's Test visit, 1965

Abomdabu baseNdiya baseThekwini bazithola bevalelwa wonke amathuba futhi bekhishwa ekubeni ngamalungu ezinhlaka zemidlalo kuya emahhotela. Inhlangano eyaziwa ngeSurat Hindu Association yasungulwa kusaqala iminyaka yama 1900 ngemizamo yokuvikela amalungelo abomdabu bevela eNdiya. Lenhlangano yasiza ngezinhlelo eziningi njengokutholakala kothisha bolimi iGujarati ababevela eNdiya, kuya kwezenkolo kanye nokusungulwa kwamaqembu nezinhlelo zemidlalo njenge Bharat Cricket Club. Umdlalo wekhilikithi wafika […]

A Call for Justice

Ahmed Timol with his mother, Hawa

After seventeen years of actively seeking justice for the murder of Ahmed Timol, the Timol family can perhaps eventually find some peace. They first bought the case to the attention of the National Prosecuting Authority (NPA) in 2002, but the NPA failed to investigate the matter. Eventually though, in October 2017 the North Gauteng High […]