Fire at Grey Street Mosque 24 Aug 2020

On the 24th of August 2020, in Durban CBD, the historic Juma Masjid / Grey Street Mosque – the largest mosque in the southern hemisphere – caught on fire. The fire affected the part of the complex that houses flats and shops, and 14 flats and their contents were destroyed by the flames. According to […]

Durban’s Early Morning Market and the promise of gold

The history of indentured labour in South Africa is a story of colonialism and the European desire to expand economically, culturally and politically across the globe. It is the history of the Indian diaspora who, through indentured labour, were taken to South Africa, Mauritius, Guyana, Suriname, Reunion Island, and many other colonies.  The indentured labour […]

The role of The Castle Beer Company in the Bhambatha Rebellion

In 1906, iNkosi Bhambatha kaMancinza led a rebellion against British rule in ‘Zululand’, protesting what was known as the poll tax. In effect from 1906 to 1909, the poll tax combined with other taxes to pressurise Zulu-speaking people into the colonial labour system. Other taxes – for huts, dogs and marriage – had been in […]

Ukuvalwa kotshwala noKhuvethe

Eminyakeni yowe-1900 (kusukela kowe-1909 kuya kweye-1960) uMasipala waseDurban wabamba yonke imboni yotshwala ngokuzinika ilungelo lodwa lokudayisa utshwala besiZulu edolobheni. Lokho kwakuchaza ukuthi kwakungavumelekile ukuba umuntu azenzele utshwala abudayise ngaphandle kohulumeni wabelungu. Kulezo zikhathi kwakuboshwa labo bantu ababebenza utshwala ukuziphilisa ngokubudayisa, ikakhulukazi abesifazane. eThekwini kwakukhona izindawo zokuphuzela ezazibizwa ngesiNgisi ngama-beerhall phecelezi ‘izindawo zamatshe’ kumbe ‘eMatsheni’ ngesiZulu […]

The politics of South African beaches

Durban beach-goers flaunting the beach ban in March 2020 South Africa’s beaches, pools, and rivers have often reflected the political context of the day. During apartheid, beaches were segregated racially under the Reservation of Separate Amenities Act. It was enforced by the police who would deny entry to the beach to people who were not […]

The Denis Hurley Centre and COVID-19 in Durban

The Denis Hurley Centre, named after the former archbishop of Durban, was opened in 2015 as a place of “care, education, and community” in response to the 2008 afrophobic violence in Durban. Its opening was inspired by the actions of the Emmanuel Cathedral and the Juma Masjid mosque during this time. Refugees were sheltered in, […]

Traditional Medicine in Durban and KwaMuhle’s ‘Muthi Garden’

The use of plants, herbs, animals and other natural substances is a practice as old as humanity itself. Known variously as ‘traditional medicine’, ‘herbal medicine’, ‘herbalism’, ‘natural medicine’, ‘phytomedicine’, and by many other names in English, the practice is much older than modern pharmaceutical medicine. It has often provided useful knowledge to pharmacological researchers looking […]

Durban’s ‘Gandhi-Luthuli Salt March’

Durban has for many years been a city that observes the commemoration of Mahatma Gandhi’s historic ‘Salt March’ protest against British occupation in India by holding annual marches of its own. Citizens can participate in a celebration of Gandhi’s legacy and of victory against British imperialism. Gandhi’s original protest occurred in India between the 12th […]

Ukuzalwa kukaZanele Muholi

uZanele Muholi (owazalelwa elokishini eMlaza esifundazweni saKwaZulu ngomhla we-19 kuNtulikazi ngowe-1972) ungumthwebuli olwela amalungelo abantu ‘abayizitabane’ eMzansi Afrika. Emsebenzini wakhe wokuthwebula izithombe uzama ukwazisa abantu ngezimpilo ‘zezitabane’ eMzansi Afrika ngokubonisa ubuntu nobunsundu babo. Ubesebenzisa amakhono akhe okuthwebula izithombe ezinamandla ngeminingi iminyaka njengesishoshovu esilwela abantu abayizitabane abakade bacwaswa emhlabeni, abantu okuthiwa ngesiZulu ‘abambaxambili ngobulili’ (phecelezi o-‘transgender’). […]

Iminyaka Engamashumi Amathathu

Usuku lomhlaka 11 February 2020, linomlando omkhulu eNingizimu Afrika. Lolusuku luyisikhumbuzo salowo owayenguMongameli wezwe uNelson Mandela wakhululwa ejele ngemuva kokuhlala iminyaka engu 27. UMandela waboshwa mhlaka 5 August 1962 eshayela imoto esuka eThekwini elibhekise eGoli. Ngesikhathi emiswa ngamaphoyisa ngaseHowick kuR103, wazenza umuntu ongumshayeli ozibiza ngoDavid Motsamayi okwakuyigama lomunye wabantu asebenzisana nabo. Kuthiwa amaphoyisa athi ayezenzela […]