Ukuvalwa kotshwala noKhuvethe

Eminyakeni yowe-1900 (kusukela kowe-1909 kuya kweye-1960) uMasipala waseDurban wabamba yonke imboni yotshwala ngokuzinika ilungelo lodwa lokudayisa utshwala besiZulu edolobheni. Lokho kwakuchaza ukuthi kwakungavumelekile ukuba umuntu azenzele utshwala abudayise ngaphandle kohulumeni wabelungu. Kulezo zikhathi kwakuboshwa labo bantu ababebenza utshwala ukuziphilisa ngokubudayisa, ikakhulukazi abesifazane. eThekwini kwakukhona izindawo zokuphuzela ezazibizwa ngesiNgisi ngama-beerhall phecelezi ‘izindawo zamatshe’ kumbe ‘eMatsheni’ ngesiZulu …

The politics of South African beaches

Durban beach-goers flaunting the beach ban in March 2020 South Africa’s beaches, pools, and rivers have often reflected the political context of the day. During apartheid, beaches were segregated racially under the Reservation of Separate Amenities Act. It was enforced by the police who would deny entry to the beach to people who were not …

The Denis Hurley Centre and COVID-19 in Durban

The Denis Hurley Centre, named after the former archbishop of Durban, was opened in 2015 as a place of “care, education, and community” in response to the 2008 afrophobic violence in Durban. Its opening was inspired by the actions of the Emmanuel Cathedral and the Juma Masjid mosque during this time. Refugees were sheltered in, …

Traditional Medicine in Durban and KwaMuhle’s ‘Muthi Garden’

The use of plants, herbs, animals and other natural substances is a practice as old as humanity itself. Known variously as ‘traditional medicine’, ‘herbal medicine’, ‘herbalism’, ‘natural medicine’, ‘phytomedicine’, and by many other names in English, the practice is much older than modern pharmaceutical medicine. It has often provided useful knowledge to pharmacological researchers looking …

Durban’s ‘Gandhi-Luthuli Salt March’

Durban has for many years been a city that observes the commemoration of Mahatma Gandhi’s historic ‘Salt March’ protest against British occupation in India by holding annual marches of its own. Citizens can participate in a celebration of Gandhi’s legacy and of victory against British imperialism. Gandhi’s original protest occurred in India between the 12th …

Ukuzalwa kukaZanele Muholi

uZanele Muholi (owazalelwa elokishini eMlaza esifundazweni saKwaZulu ngomhla we-19 kuNtulikazi ngowe-1972) ungumthwebuli olwela amalungelo abantu ‘abayizitabane’ eMzansi Afrika. Emsebenzini wakhe wokuthwebula izithombe uzama ukwazisa abantu ngezimpilo ‘zezitabane’ eMzansi Afrika ngokubonisa ubuntu nobunsundu babo. Ubesebenzisa amakhono akhe okuthwebula izithombe ezinamandla ngeminingi iminyaka njengesishoshovu esilwela abantu abayizitabane abakade bacwaswa emhlabeni, abantu okuthiwa ngesiZulu ‘abambaxambili ngobulili’ (phecelezi o-‘transgender’). …

Iminyaka Engamashumi Amathathu

Usuku lomhlaka 11 February 2020, linomlando omkhulu eNingizimu Afrika. Lolusuku luyisikhumbuzo salowo owayenguMongameli wezwe uNelson Mandela wakhululwa ejele ngemuva kokuhlala iminyaka engu 27. UMandela waboshwa mhlaka 5 August 1962 eshayela imoto esuka eThekwini elibhekise eGoli. Ngesikhathi emiswa ngamaphoyisa ngaseHowick kuR103, wazenza umuntu ongumshayeli ozibiza ngoDavid Motsamayi okwakuyigama lomunye wabantu asebenzisana nabo. Kuthiwa amaphoyisa athi ayezenzela …

Inquest into the Death of Dr Neil Aggett

The South Gauteng High Court in Johannesburg is currently hearing evidence in the inquest of Dr Neil Aggett, who died whilst in police custody in February 1982. Aggett had been detained for 70 days prior to his death, which the police claimed was as a result of suicide. His family deny that he took his …

Remembering Santu Mofokeng

Acclaimed South African artist, Santu Mofokeng, passed away last Sunday, leaving behind a rich photographic legacy. Born in 1956, Santu Mofokeng grew up in Orlando East in Johannesburg and was a learner at Morris Isaacson High School during the infamous 1976 Soweto Uprising. The initial plans for the protest were for students from Naledi High …

The Late, Great Steve Fataar

Tributes have been pouring in for the late Steve Fataar, who passed away unexpectedly last Saturday. Fataar, who made a name for himself as the lead guitarist and vocalist for the band the Flames, died as a result of lung complications. Formed in the early 1960s, the Flames went through various iterations with band members …