Archive | Important People and Sites

RSS feed for this section

The Very Honourable, Judge Edwin Cameron

This past Tuesday Edwin Cameron appeared for the last time as a judge of the Constitutional Court, the highest court in South Africa. This final sitting of Justice Cameron ends an esteemed and much respected legal career which has seen Cameron challenge the status quo, standing up for the rights of minorities and oppressed. Having […]

uAhmed Kathrada (21 August 1929-28 March 2017)

Ahmed Kathrada and Molvi Yusuf Cachalia, members of the Transvaal Indian Congress, circa 1950

Namuhla, iNingizimu Afrika izilele ukudlula emhlabeni kwesishoshovu sepolitiki, neqhawe lomzabalazo, uAhmed Mohamed Kathrada. Ngesikhathi ethula inkulumo kwi SAFM wabuzwa ukuthi angathanda ukukhunjulwa kanjani? Waphendula wathi, ‘Njengomuntu ozamile ukuba nomthelela. Sazama.’ Uma ubheka udaba lwaleqhawe kusobala ukuthi uAhmed Kathrada kuningi akwenza kunokuzama. Baziwa kakhulu ngo ‘Uncle Kathy’, impokophelo yakhe yabonakala esemncane – eneminyaka eyi 12 waba […]

The Unfriendly Ghosts

If you’re old enough to remember the original A-Team, you’ll likely also have a clear memory of the massive tanks that would roll up and down South African streets in times of unrest during the apartheid years. But while the A-Team were members of a fictitious US Special Army Force, the men driving the armored […]

Durban Reveals its Liberation Heritage to MBA Class

Anthony Wilson-Prangley, a lecturer from the Gordon Institute of Business Science at Pretoria University recently brought two groups of learners through to Durban to experience our Liberation Heritage Route. Below is a recount of their visit as told from the perspective of Anthony: Here we are, in an area of Durban that I don’t know […]

IMpi KaBhambatha

Bhambatha kaMancinza at a wedding ceremony in 1905

Ngesonto elidlule sibhale ngodaba lodonga oludala oluhlukanisa ijele – Durban Central Prison Boundary Wall. Kuleliviki sibheka olunye udonga nelinye ijele eAddingon Beach, ePoint kunodonga olwaziwa nge ‘Prisoner of War’ olwakhiwa ngamadoda ayeboshwe ngesikhathi sempi kaBhambatha ngo 1906. Iminyaka eyalandela i- Anglo-Boer War abaqashi esifundazweni seNatali babhekana nesikhathi esinzima sokuthola abantu ababezosebenza emapulazini ngenxa ngenxa yokwanda […]

Apartheid Legislation

The Economic Freedom Fighters (EFF) are currently in the process of challenging the constitutionality of the Riotous Assemblies Act, No 17 of 1956 and the Trespass Act, No. 6 of 1959, both pieces of legislation that were passed under the previous political regime, and as such deemed by many to be ‘apartheid laws’. The EFF may […]

Inhlangano Yabafundi: South African Students Organisation

Soweto school children protest against Afrikaans in 1976

Inhlangano Yabafundi: South African Students Organisation Umbhikisho wabafundi obunedumela kulonyaka odlule uthi awufane nombhikisho owenzeka eminyakeni engaphezu kwamashumi amane edlule lapho amalungu enhlangano yabafundi i-National Union of South African Students ahlubuka aqala inhlangano eyaziwa nge South African Students Organisation (SASO). Nakuba umshikashika we-Fees Must Fall ubonwa sengathi wawufuna ushintsho lwenzeke ngokushesha, kanjalo nemibono yamalunga e-SASO […]

uKesval ‘Kay’ Moonsamy (5 July 1926-21 June 2017)

Kay Moonsamy during his visit to Red Square, 13th June 2016

Ngokudlula emhlabeni kuka Kesval Moonsamy ngesonto elidlule lelizwe lilahlekelwe ngenye yezingqalabutho zentando yeningi. Ubaziwa kakhulu ngelika ‘Kay’, uMoonsamy wayeyilunga lezinhlangano eziningi zepolitiki, waba yilunga lenyunyana esemncane kakhulu. Eneminyaka eyi 14 waqala ukusebenza eRhodesian Timbers Limited lapho azizwela khona ukungabikho kobulungiswa nokungalingani emsebenzini ngenxa yebala. Wabe eseba yilunga leNatal Indian Congress (NIC) kanye neCommunist Party of […]

Bram Fischer: 23 April 1908-8 May 1975

Bram Fischer is probably one of the better known names of the apartheid struggle. Commercial Road in Durban was renamed in his honour and a number of other important sites across the country are linked to the role that Bram played in our country’s history. But beyond a vague recognition and perhaps some knowledge of […]

Biko, Turner & the Soweto Uprising

This Sunday we commemorate the anniversary of the Soweto Uprising, which culminated on the 16th June 1976 when hundreds of youth were killed at the hands of the state. It’s widely accepted that the student protests were a response to the government’s intention to introduce Afrikaans as the compulsory medium of instruction in schools. But […]