I-Durban City Hall: Ibhilidi elinomlando onothile

Ukwakhiwa kwalesi sakhiwo kwaphothukwa cishe eminyakeni eyikhulu edlule futhi ngenxa yalokhu ukube siwumuntu ngabe siwufakazi oqanda ikhanda wawo wonke umlando weTheku nowezwe lonke, njengoba iNingizimu Afrika iqale ngokuba ngamakoloni amane aseBhrithani yadlulela ekubeni yiNingizimu Afrika eBumbeno (Union of South Africa) kwaze kwafika lesi sikhathi lapho isiyiRiphabhlikhi yaseNingizimu Afrika. Belikhona leli hholo izwe lisabuswa ngamaNgisi, laba …

A Turning Point for South Africa

The years between the release of Nelson Mandela from prison in 1990 and the country’s first democratic elections in 1994 were a time of great political tension in South Africa. An estimated 14 000 people are said to have died in politically related incidents in those few years, double the amount of political deaths recorded from 1948 …

The Friday Mosque – Juma Masjid (isiZulu)

Lesi sakhiwo asigcini nje ngokuba yindawo yokukhonza – kodwa futhi sithathwa njengesizinda sokuhlanganela somphakathi wamaSulumane – enye yezinto zokuqala ezenziwa nguMphrofethi uMohammed ngesikhathi engena eMedina kwaba ngukwakha indawo yokukhonza (i-mosque), nokuyinto efanayo neyenziwa ngamaSulumane okuqala ukufika eNatali ngasekupheleni kweminyaka yama-1800. Indawo yeJuma Masjid, esemgwaqweni uGrey Street eThekwini, yathengwa ngo-1881, kanti imosque yokuqala ukwakhiwa khona yayimumatha …

Solomon Kalushi Mahlangu: 10 July 1956 – 6 April 1979

Revolutions are violent affairs, and South Africa’s fight for democracy was no exception, with murder and destruction taking place from all sides. It was after witnessing the force of the South African police against largely unarmed civilians during the 1976 Soweto Student Uprising that Solomon Mahlangu decided it was time to take up arms against his oppressors. Mahlangu joined …

Denis Hurley: The Guardian of the Light Exhibition

Labo abanothando lokufunda kabanzi ngeqhaza elabanjwa yibandla ngesikhathi sobandlululo eNingizimu Afrika, umbukiso iDenis Hurley: The Guardian of the Light, uzobanikeza ulwazi olubalulekile ngezigameko zangaleso sikhathi, futhi ikakhulukazi indima eyadlalwa nguDenis Hurley njengoMbhishobhi wesiFundabhishobhi saseThekwini. UMbhishobhi uHurley wayengasabi ukuphikisana nebandla ngezinye izikhathi elalibuye lithambekele ngasekugcinweni kwemithetho yezwe yangaleso sikhathi. Lo mbhishobhi wayephikisana kakhulu nokungabi khona kobulungiswa …

Ahmed Kathrada (21 August 1929-28 March 2017)

Today South Africa mourns the loss of political activist and struggle hero, Ahmed Mohamed Kathrada. Asked during a recent SAFM interview how he would like to be remembered, Kathrada replied “as someone who tried to make a contribution. We tried”. Looking at the story of this great man, it is clear that Ahmed Kathrada did a …

The Sharpeville Massacre

The events of the 21st March 1960, that would later become known as the Sharpeville Massacre, represent one of the most appalling moments in South African history. There are different versions of the story – some people reported that the men and women gathered at the Sharpeville police station were protesting peacefully, and others that the crowd …

The African Writers Series

Literature, like many of the arts, has a far greater reach than many people believe, and is often influential in shaping broader society. Of particular importance is what children read in school, as it forms the majority of the information that they consume. So it was an issue for Alan Hill of the publishing house …

Cricket During Apartheid

With society closing ranks and excluding members of the Durban Indian community from everything from sport clubs to hotels, the Surat Hindu Association was established in the early 1900s in an effort to protect the rights of Indian people.  The association assisted with a variety of issues, from procuring Gujarati teachers direct from India, to religious guidance …

Professor Mazisi Kunene

The late Professor Mazisi Kunene will be honoured as part of the University of KwaZulu Natal’s Time of the Writer festival taking place from the 13th-18th March 2017. Kunene’s iconic book, Emperor Shaka the Great, has finally been published in its native isiZulu, and is being launched as part of this year’s festival. UNodomehlezi KaMenzi, as the book is known in Zulu, was …