Denis Hurley Centre

Location

Address: 1 Cathedral Close

The Denis Hurley Centre (DHC) is a living legacy to the life and witness of Archbishop Denis Hurley OMI. For 45 years he led the Catholic Church in Durban, becoming internationally known for his outspoken opposition to apartheid. Archbishop Hurley was also a significant figure in the Second Vatican Council from 1962-1965, which brought about profound changes in the Catholic Church. In his opposition to apartheid and his involvement in Church reform he stood for the universal values of justice, freedom, truth, reconciliation and peace. As a social activist Hurley worked passionately to help the Church become a “community serving humanity”. This is the purpose of the Denis Hurley Centre, with three related focuses for building social cohesion: care, education and community – particularly significant in one of the most challenging neighbourhoods of inner-city Durban, with a large number of vulnerable people. The Denis Hurley Centre each month supports thousands of South Africans and refugees from many other African countries who are poor, homeless, unemployed and sick. In line with the values and beliefs of Archbishop Hurley we are supported by and work closely with people from a wide range of faith traditions.

I-Denis Hurley Centre

I-Denis Hurley Centre (DHC) iqhakambisa ubuqhawe nempilo ka-Archbishop Denis Hurley OMI. Wahola isonto lamaKhatholika laseThekwini iminyaka engu-45.U-Archbishop Hurley waphinde wagqama kwi-Second Vatican Council kusukela ngo 1962-1965, eyayiza nezinguquko ezinkulu ebandleni lamaKhatholika. Ukuphikisana kwakhe nobandlululo nokubandakanyeka kwakhe ekusungulweni kwezinguquko esontweni kwamenza wahlonishwa umhlaba wonke ngokumela iqiniso, ubulungiswa, inkululeko, ukubuyisana nokuthula. Njengesishoshovu somphakathi uHurley wasebenza ngokuzikhandla ukwenza isonto libe “yindawo yokusiza umphakathi”. Lona-ke kwakungumsebenzi  wesikhungo i-Denis Hurley Centre, eyayisungulelwe izinto ezintathu, ukunakekela, ukufundisa nomphakathi – kugqama kakhulu iqhaza laso lokuphosela inselelo izindawo ezingaphakathi kwedolobha, ezazinesibalo esikhulu sabantu ababuthakathaka. I-Denis Hurley Centre nyanga zonke ixhasa izinkulungwane zabantu baseNingizimu Afrika nabokufika abavela kwamanye amazwe abahlwempu, abangenamakhaya, abangasebenzi nabagulayo. Ngokuhambisana nezinkolelo zika-Archbishop Hurley sesekwa futhi sisebenzisana nabantu abavela kwizinhlobonhlobo zezinkolo.

Image Gallery