UMbhishobhi uDenis Hurley esembhikishweni wokuphikisana nobandlululo nabanye abaholi bamabandla ehlukene mhla ka 22 Septhemba 1989.
UMbhishobhi uDenis Hurley esembhikishweni wokuphikisana nobandlululo nabanye abaholi bamabandla ehlukene mhla ka 22 Septhemba 1989.

Labo abanothando lokufunda kabanzi ngeqhaza elabanjwa yibandla ngesikhathi sobandlululo eNingizimu Afrika, umbukiso iDenis Hurley: The Guardian of the Light, uzobanikeza ulwazi olubalulekile ngezigameko zangaleso sikhathi, futhi ikakhulukazi indima eyadlalwa nguDenis Hurley njengoMbhishobhi wesiFundabhishobhi saseThekwini.

UMbhishobhi uHurley wayengasabi ukuphikisana nebandla ngezinye izikhathi elalibuye lithambekele ngasekugcinweni kwemithetho yezwe yangaleso sikhathi.
Lo mbhishobhi wayephikisana kakhulu nokungabi khona kobulungiswa kuhulumeni wobandlululo.

Lo mbukiso uzohlale ukhona esakhiweni esisanda kwakhiwa esibizwa ngeDenis Hurley Centre, esisaqhubela phambili yona imisebenzi kaMbhishobhi uHurley yokusiza umphakathi. Kulo mbukiso kunempahla kaMbhishobhi exoxa indaba yempilo yakhe, eyenza ukuba umphakathi wazi kangcono ngale ndoda nangamagalelo ayo eThekwini ilwela futhi isebenzela abantu.

Umbukiso iDenis Hurley: The Guardian of the Light wavulwa ngoMgqibelo, mhla ka 11 Febhuwari 2017. Abantu abanesifiso sokwethamela lo mcimbi wokuvulwa kombukiso kufanele baxhumane noSteven Kotze waseLocal History Museum kule email: steven.kotze@durban.gov.za

Isithombe: UMbhishobhi uDenis Hurley esembhikishweni wokuphikisana nobandlululo nabanye abaholi bamabandla ehlukene mhla ka 22 Septhemba 1989.

Isithombe ngabakwa: Durban Local History Museums

Isithombe ngabakwa Durban Local History Museums

Leave a comment

Leave a Reply