Dr Monty Naicker Memorial

Location

Address: Dr Monty Naicker Street

Throughout his life, Gagathura Mohambry Naicker (1910-1978), known as Monty, was a second-class citizen, denied that which ought to be the birthright of every South African. The air Monty breathed during his infant years was infused with the energy and excitement of mass resistance in the Indian community, in which women played a pivotal role. His medical student days in Edinburgh gave him a world perspective; this is where he forged a lifelong friendship with Dr Yusuf Dadoo and Dr Goonum Naidoo.

On his return to South Africa in 1935 he established a medical practice at 26 Short Street, Durban. His patients were mostly poor Indians from Magazine Barracks and Point Barracks. He challenged the moderate leadership of the Indian Congresses, helped to draw thousands of blue-collar workers into the ranks of the NIC and was elected president of the NIC in 1945. One of the first campaigns under his leadership was the 1946 Passive Resistance Campaign. He was among the first to be imprisoned and the last to be released when the campaign ended in 1948. Monty, Dr A.B. Xuma, ANC president, and Dr Yusuf Dadoo, TIC president, worked towards a multi-racial united front against apartheid. They forged an alliance in 1947 known as the Three Doctors’ Pact. Monty was one of the leaders of the 1952 Defiance Campaign, where 8 500 people courted arrest. He was one of the 156 leaders accused in the 1956 Treason Trial. He was served with banning orders between 1953 and 1973, but still continued to lead the South African Indian Congress.

(Extract from the ‘South Africa in the Making’ exhibition)

Dr Monty Naicker Medical Practice

Kuyona yonke impilo yakhe, uGagathura Mohambry Naicker (1910-1978), owayaziwa ngoMonty, wabe eyisakhamuzi esingenamalungelo, enqatshelwe lokhu okwakufanele ngabe kuyilungelo lakhe lokuzalwa njengawo wonke umuntu waseNginzimu Afrika. Umoya uMonty ayewuphefumula ngesikhathi eseyingane wawuxutshwe namandla kanye nelukuluku lokuphikisana nohulumeni wobandlululo emphakathini wamaNdiya, lapho abantu besifazane babamba khona iqhaza elikhulu. Izinsuku zakhe zokufundela ubudokotela e-Edinburgh zamnika indlela ethile yokubuka umhlaba; yilapho akha khona ubudlelwane obaba khona impilo yakhe yonke noDokotela Yusuf Dadoo kanye noDokotela Goonum Naidoo.

Ebuya eNingizimu Afrika ngonyaka ka-1995 wavula indawo azosebenzel kuyona njengodokotela kwanombolo 22 Short Street, eThekwini. Iningi leziguli zakhe kwakungamaNdiya ampofu ayeqhamuka eMagazine Barracks nasePoint Barracks. Wayephonsela inselelo abaholi be-Indian Congress ababekhombisa ukungabi namfutho, waheha izinkulungawne zabasebenzi abahola kancane ebaholela ekubeni ngamalungu e-NIC wase ekhethwa ukuba abe nguMongameli we-NIC ngo-1945. Omunye wemikhankaso yokuqala ngaphansi kobuholi bakhe kwaba yi-Passive Resistance Campaign ngo 1946. Wayekanye nabokuqala ababoshwa futhi waba ngowokugcina ukuthi akhululwe ngesikhathi umkhankaso uphela ngo-1948. UMonty, uDokotela A.B. Xuma, umongameli we-ANC, kanye noDokotela Yusuf Dadoo, umongameli weTIC, bazama ukwakha ubumbano lwezinhlanga zonke olwaluphikisana nobandlululo. Bakha ubumbano ngo-1947 olwalubizwa nge-Three Doctors’ Pact. UMonty wayengomunye wabaholi beDefiance Campaign yango-1952, lapho kwaboshwa khona abantu abawu 8 500. Wayengomunye wabaholi abayi 156 ababekwa icala ngo 1956 lokuzama ukuketula umbuso (Treason Trial). Bamnika imiyalelo yokumvala umlomo phakathi kuka-1953 no-1973, kodwa waqhubeka nokuhola iSouth African Indian Congress.

(Ithathwe kwi: ‘South African in the Making exhibition)

Image Gallery