Durban Central Prison

Location

Address: corner of Walnut Rd and Dr A.B. Xuma St

Durban Central Prison stood on this site from the early 20th century until it was decommissioned in 1985, when the new Westville Prison was completed. Originally the town jail, it held a combination of convicted criminals, remanded prisoners awaiting trial at the nearby Magistrate’s Courts and political detainees being held without trial. It was commonly referred to by prisoners as “Sentele”, derived from the Zulu pronunciation of Central. A short section of the prison wall and two guard towers were preserved in memory of those prisoners of conscience interned at the Old Central Prison for their political beliefs and for their participation in the liberation struggle. Many leaders from anti-apartheid organisations were kept here during the Passive Resistance and Defiance Campaigns, including those who burned passbooks. Any person detained for opposing the system of apartheid in Durban was probably held in this prison at some point. Shortly before it was finally closed in June 1985, an ecumenical group of church leaders organised a march to the jail walls on Good Friday to pray for political prisoners held here and elsewhere in the country. During the transition period before democracy was established in South Africa, 27 young artists from Community Mural Projects received sponsorship from Lawyers for Human Rights to decorate the remaining section of walls. The artwork that was created in 1992 celebrates the Universal Declaration of Human Rights, as well as civil liberties that were later enshrined in our democratic constitution.

I-Durban Central Prison (Isentela)

I-Durban Central Prison iqhubeke nokuba kule ndawo yayo kusukela ngasekuqaleni kwekhuluminyaka lika-20 kwaze kwaba iyabhidlizwa ngonyaka ka 1985, ngesikhathi sekuphothulwa ijele elisha laseWestville. Ekuqaleni, leli jele lasedolobheni, laligcina kanye kanye iziboshwa ezigwetshiwe, ezitokile ezilinde ukuqulwa kwamacala enkantolo yematshi eseduzane neziboshwa zepolitiki ezazigqunyiwe ngaphandle kokuquliswa amacala.

Le ndawo yayaziwa kakhulu nge“Sentele”, okuyigama elisuselwe esiZulwini elisho u-Central. Isigaba esincane sezindonga zejele nemipheme yonogada yagcinwa ngenhloso yokukhumbula lezo ziboshwa ezagqunywa kuleli jele lase-Old Central Prison ngenxa yezinkolelo zazo zezepolitiki nangenxa yokuba neqhaza emzabalazweni. Baningi abaholi bezinhlangano ezazilwa nobandlululo ababegqunywe kuleli jele ngesikhathi kunemikhankaso ye-Passive Resistance and Defiance Campaigns, kubandakanya nalabo ababeshisa amapasi.

Bonke abantu ababoshelwa ukuphikisana nemithetho yobandlululo eThekwini bake bahlala kuleli jele. Ngaphambi kokuba livalwe ngokusemthethweni ngoJuni ka 1985, iqembu labaholi bezenkolo bezinhlanga ezahlukene lahlela umbhikisho wokuyothandaza ezindongeni zaleli jele kuyiPhasika bezothandazela iziboshwa zezombusazwe ezazigqunywe lapha nakwamanye amajele ezweni.

Ngesikhathi sezingxoxo ngaphambi kokuthatha kukahulumeni wentando yeningi eNingizimu Afrika, abadwebi abangu-27 be-Community Mural Projects bathola uxhaso kwi-Lawyers for Human Rights lokuba badwebe ngobuciko ingxenye yezindonga zejele esasele. Le midwebo yobuciko eyadwetshwa ngo 1992 igubha Amalungelo Abantu Emhlabeni Jikelele, kanjalo nokuhlonishwa kwabantu njengoba kuqhakanjisiwe kumthethosisekelo wethu wentando yeningi.