Gandhi Memorial

This memorial commemorates the enduring presence of Mahatma Gandhi in Durban. The historic site was one of two purchased by Gandhi during his stay in the city. Gandhi transferred the properties to the Natal Indian Congress (NIC) in 1896 and 1897, intending that they be used to meet the political objectives of the people. The Mahatma Gandhi Memorial Trust was established in 1960 in order to manage the properties and prevent their expropriation by the apartheid government. After 55 years the site was developed into the current memorial, designed both in remembrance of Gandhi and to address the ongoing need for social, economic and political transformation in South African society.
The modest scale of the structure is visually striking, and is intended to be a vital and dynamic space befitting Gandhi’s legacy. While the urban landscape around the site features a harsh, high-rise built environment, this contrasts dramatically with the inner-city sanctuary of the memorial. The tranquil space is for the use of people and communities across the full spectrum of society, from within the city, the rural areas and townships. The Gandhi Memorial was also conceived as a true public amenity, offering a free experience to all citizens by providing an easily accessible facility in a busy part of Durban. It incorporates training opportunities and innovative educational and social action programmes to promote a culture of human rights, social justice and equity.

Gandhi Memorial (Isikhumbuzo sikaGandhi)

Lesi yisikhumbuzo sokuba khona kukaMahatma Gandhi eThekwini. Le ndawo ngenye yezimbili ezathengwa uGandhi ngesikhathi ehleli kuli dolobha. UGandhi wadlulisela lezi zindawo kwiNatal Indian Congress (NIC) ngonyaka ka-1896 kanye nango 1897, ehlose ukuthi zisetshenziselwe ukufeza izinjongo zabantu zezombusazwe. IMahatma Gandhi Memorial Trust yasungulwa ngo-1960 ukuze kuphathwe lezi zindawo bese zivikelwa ekuthathweni uhulumeni wobandlululo. Emva kweminyaka engama 55 le ndawo yabe seyenziwa indawo yesikhumbuzo njengoba injalo manje, yahlelwa ngendlela yokuba yindawo yesikhumbuzo sikaGandhi bese futhi ixazulule isidingo sokuguqula umphakathi, umnotho kanye nezombusazwe emphakathini waseNingizimu Afrika.

Ukwakheka okungelona ihaba kwesakhiwo kuyagqama kakhulu uma uyibona le ndawo, kanti kuhloswe ngaso ukuba sibe esibalulekile futhi sibe nendawo ehlukile elingana nobukhulu/nomsebenzi kaGandhi. Nakuba indawo yasedolobheni eseduzane nale ndawo inezindawo ezakhiwe zaphakama noma zaba zinkulu, lokhu kushayisana kakhulu nengaphakathi lale ndawo engcwele eyisikhumbuzo. Indawo enokuthula isetshenziswa abantu kanye nemiphakathi eqhamuka kuzona zonke izingxenye zomphakathi, ngaphakathi edolobheni, ezindaweni zasemakhaya kanye nasemalokishini. Le ndawo yesikhumbuzo sikaGandhi yakhiwa njengendawo yeqiniso yomphakathi, inikezela ngolwazi lwamahhala kuzona zonke izakhamuzi ngokufinyelela kalula engxenyeni ematasa yaseThekwini. Ihlanganisa amathuba oqeqesho kanye nezinhlelo ezintsha zemfundo nezomphakathi ukuthuthukisa isiko lamalungelo abantuu, ubulungiswa kanye nokulingana.

Location

Address: 95 Dr Goonam St
GPS Points: -29.85286, 31.02419
Site Contact Details: Steven Kotze
Durban Local History Museums
steven.kotze@durban.gov.za
031 311 2239