Robbie Naidoo, Nithia Naidoo, Dhilosen Pillay, Farook Khan, Dr Ashwin Desai and Vinnie Sivabhadan at the opening night of the 1860 Museum
Robbie Naidoo, Nithia Naidoo, Dhilosen Pillay, Farook Khan, Dr Ashwin Desai and Vinnie Sivabhadan ngobusuku bokuvulwa kwe-1860 Museum

Ngo2016, i-1860 Museum yavula eChatsworth, KwaZulu-Natal. Le ndawo yokugcina amagugu, isungulwe nguMnu Dilosen Pillay kanti iyindawo yokuqala yalolu hlobo exhaswe ngabantu abazimele okuhloswe ngayo ukugcina umlando wabantu abangamaNdiya eNingizimu Afrika. Amagumbi ayisithupha ehhotela iSavera eChatsworth yiwona akha le museum, ezovuleleka emphakathini ukuba uzophakela ihlo. Igumbi ngalinye libheka kabanzi izikhathi ezithile emlandweni wamaNdiya, okubandakanya osopolitiki abadumile abafana noMahatma Gandhi, Ahmed Kathrada noDkt Yusuf Dadoo.

Transvaal team, Sam China Cup Winners, 1961
Yiqembu laseTransvaal, elanqoba iSam China Cup ngo-1961

Ukuvulwa kwale ndawo kwethanyelwe ngabantu abangaphezu kuka-200, okubandakanya uMnu Boysie Moodley, olethe indebe iSam China Cup. Le ndebe, eyanikelwa okokuqala ngumkhulu kaMoodley, yaklonyeliswa iqembu elanqoba emqhudelwaneni kazwelonke wamaNdiya, owawubanjelwa eKimberly kusukela ngo-1903. Inhlangano kanobhutshuzwayo yamaNdiya iSouth African Indian Footbal Association (SAIFA) eyasungulwa ngo-1902 yayingavunyelwe ukudlala noma ikuphi. EThekwini, iCurries Fountain kwaba iyona nkundla ehamba phambili yebhola, lapho abesilisa bezinhlanga ezahlukene babedlala ngokukhululeka. Empeleni nakuba sasimanzonzo isimo sepolitiki eNingizimu Afrika kodwa lwalukhula nobumbano phakathi kwaqembu ebhola ezinhlanga ezahlukene endawo – Isithombe sababenqobe iSam China Cup ka-1961 sikhombisa iqembu elalakhiwe ngabadlali bezinhlanga ezahlukene nabavela emasikweni ahlukahlukene. Kubukeka sengathi ibhola lezinyawo, kanjalo nenkundla yaseCurries Fountain, lalikwazi ukwenza abantu bathole ithuba lokukhohlwa kancane yimithetho enzima yobandlululo eNingizimu Afrika.

ICurries Fountain Sports Development Centre eseBerea, eThekwini esiyingxenye yoMzila Wamagugu Omzabalazo, iyaqhubeka nokudlala indima ebalulekile ekukhuthazeni ukungacwasani ngokobuhlanga, ekugqugquzeleni izinguquko kwezemidlalo eNingizimu Afrika.

Izithombe ngesihe salaba: Durban Casbah, Culture & Heritage &  overcomingapartheid.msu.edu

Join the conversation

2 Comments

Leave a comment

Leave a Reply