Indlela okubukeka ngayo amadolobha iyashintsha ngendlela exakile ngokuhamba kweminyaka. Izithombe ezilenga ezindongeni zasezitolo zotshwala nasemaphaseji asemahhotela ziveza isithombe esehlukile ngendlela iTheku ebelibukeka ngayo phambilini, nokuthi indawo yaseBerea yayiyihlathi elinjani, esikhundleni sokuba yindawo yamafulethi okuhlala abantu. Kumbalwa kakhulu okungashintshile, kodwa uma ubheka izithombe zeDurban Bantu Social Centre eyavulwa ngama 1930, uyiqhathanisa nesakhiwo eyisona manje, isabonakala, hhayi nje ngesakhiwo kuphela, kodwa futhi nangomsebenzi ewenzayo. Njengendawo eyayakhelwe ukugcina amadoda abantu abamnyama kukhona akwenzayo ukuze kungandi izigebengu emigwaqweni (njengoba kwakubhalwe kanje ephepheni iNatal Mercury lika-1933), le ndawo yagcina isiyikhaya lezishoshovu zepolitiki, ezazibambela kuyona imihlangano zenza nocwaningo kumtapo wolwazi waBantu owawubizwa ngeNdongeni, okwakungumtapo wolwazi wokuqala ovulekele abantu abamnyama.

ymca-jpg

Ngokuphambanayo nalokho okwakuhlosiwe ngale ndawo okungukulawula abantu abamnyama, izishoshovu zepolitiki zasebenzisa le ndawo ukuhlangana nabasebenzi, nokuthola ukwesekwa kwemibono yazo. Ngo 1939, uManasseh T Moerane, uMhleli we-The World futhi owayengumalume kaMnu. uThabo Mbeki, wayengesinye sezishoshovu ezazikhona kulesi sikhungo ngesikhathi kusungulwa inhlangano yentsha yomdabu, iNational Union of African Youth, eyandulela ukusungulwa kwe-ANC Youth League khona eBantu Social Centre eminyakeni eyisihlanu eyalandela. Imibhikisho ka-1952 eyayaziwa nge-1952 Defiance Campaign, yaba ngesinye sezigameko ezashintsha umlando womzabalazo wezepolitiki eNingizimu Afrika, nayo yaqala kulesi sikhungo, esaphinde saba yisizinda seNgqungquthela ye-ANC yango 1954.

Ngokwemisebenzi esemthethweni yalesi sikhungo kwakuhlinzekwa iningi labantu ababengasebenzi ngamakilasi okufunda antambama, okuyinto efanayo naleyo ehlinzekwa yiBeatrice Street Young Christian Association namuhla. Le nhlangano engenzi nzuzo (NPO) esebenzela kulesi sakhiwo seBantu Social Centre ihlinzeka ngemfundo yabadala eThekwini (ABET), iphinde ibe nekhishi elihlinzeka ngesobho kubantu abangondingasithebeni.

Kungenzeka ukuthi izikhathi sezashintsha, futhi ipolitiki ayisefani, kodwa kuyo yonke le minyaka engaphezu kuka-80 edlule iBantu Social Centre isalokhu ikhona kwanombolo 29 Charlotte Maxeke Street, enkabeni yeTheku.

Leave a comment

Leave a Reply