NgoLwesithathu olwedlule, izinkulungwane zabasebenzi zingene emigwaqweni njengengxenye yesiteleka sikazwelonke se-SAFTU (South African Federation of Trade Unions). Inyunyana ibibhikishela u-R20 ohlongozwayo weholo likazwelonke elisethulwayo njengamanje.

Baqophe  umlando abasebenzi ngokugodla amandla abo okusebenza ukuze bathuthukise izimo zabo zokusebenza, ngamazinga ahlukene empumelelo. NgoJanuwari 1973, imashi yabasebenzi abangu-2000 besuka e-Coronation Brick and Tile beya enkundleni yebhola eliseduze kwaba isiteleka esaqopha umlando eThekwini, esezaziwa ngokuthi yi- ‘Durban Moment’. Abasebenzi base-Coronation babecela ukwenyuselwa amaholo afike ku-R20 ngesonto, okubonakala kuyisicelo esikhulu uma kubhekwa umholo ophansi ka-R9 ngaleso sikhathi, kodwa kungenasizathu esizwakalayo uma kubhekwa ukuthi izinga lobuphofu lalibekwe ku-R18. Empeleni, umbono womphakathi ubukeka ungasohlangothini lwababhikishi, kunamandla amancane kakhulu asetshenziswa ngamaphoyisa ngesikhathi seziteleka, kanye nokuvunywa kwemibono okukhombisa ukuthi iningi labamhlophe lishaqekile ngemiholo ephansi, kanye nokwesekwa kokuyekwa komsebenzi.

Ezinsukwini ezimbili betelekile abasebenzi base-Coronation babuyela emsebenzini ngemali elinganiselwa ku-R11,50, kodwa isimo sasiguquka njengoba abasebenzi beqala ukubona amandla okwakungaba khona ngokuhlanganyela, ngisho nangesikhathi sobandlululo. Ezinyangeni ezintathu ezizayo abasebenzi abalinganiselwa ku-61 000 bateleka eThekwini, uma kuqhathaniswa nesibalo sikazwelonke sika-23 000 eminyakeni eyisithupha phakathi konyaka ka-1965 noka-1971. Umkhakha wezindwangu, owawudume ngokukhokha amanani abasebenzi angaphansi kakhulu kwemali umholo, wathikameza yiziteleka ezingu-26, imboni yensimbi yaba neziteleka ezingu-22. Esewonke amafemu angu-150 aseThekwini athintekile ngenxa yezimboni.

Kunempikiswano yokuthi kungani phambilini obekungakaze kuzwakale ngesenzo sabantu abaningi ngalesi sikali senzeka eThekwini, hhayi eGoli. Ngaleso sikhathi iningi labasebenzi baseThekwini lalingewona amalungu ezinyunyana, kanti ngenkathi i-Black Consciousness Movement nezinhlelo ze- Black Community Programmes bezibandakanyeka kakhulu ezitelekeni eziningi, izindawo eziningi zokumiswa komsebenzi zazincane futhi zingaxhunyanisiwe nanoma yiziphi inhlangano ethile. Empeleni, ukwentuleka kwabaholi besiteleka kwenze kwaba nzima kubaphathi nakuhulumeni ukwethusa abasebenzi, kanti ezinye izifundiswa zikholelwa ukuthi yikho kanye ngoba iziteleka bezingaphansi kwamandla omphakathi noma izinhloso zepolitiki, ukuthi ziphumelele.

Ngenkathi iziteleka eziningi ezingekho emthethweni zenzeka ezinyangeni ezimbalwa, isenzo sezimboni sakhomba ushintsho kwezabasebenzi, futhi ngalokho ‘yisikhathi’ esibalulekile emlandweni waseNingizimu Afrika.

I-Durban Moment ayigcinanga nje ngokuvuselela uhlaka lobudlelwano bezimboni olwaluchithwe nguhulumeni ngeminyaka yama-1950s kanye nama-60s, kodwa futhi kwaholela ekuzalweni kabusha kwenhlangano yezinyunyana zabamnyama, kwasungulwa i-Congress of South African Trade Unions (Cosatu) ngo-1985.

Ezinye izinto ezibe nomthelela zibandakanya isiteleka sakwa-stevedores esesifushane esake senzeka aThekwini ngonyaka owedlule; ukugcwala kwemboni eThekwini; ukusondelana koMlazi nedolobha okwakusho ukuthi abasebenzi abathintekanga emithethweni yamapasi evimbela ukunyakaza kwabo kwamanye amadolobha; futhi ekugcineni umsebenzi weKhomishini yamaholo wabafundi eseNyuvesi yaseNatali, eyayigqamise amazinga amaholo anonya.

Yazi: Isishoshovu kanye nesifundiswa saseNingizimu Afrika, u-Tony Morphet, waqamba etemu elithi ‘Durban moment’ enkulumweni yakhe i-Rick Turner Memorial eNyuvesi yaseNatali ngomhla ka-27 Septhemba 1990

Izithombe ngezilokotho ze-mg.co.za kanye ne- www.sahistory.org.za/

Leave a comment

Leave a Reply