Ngu-Dkt G.M. Naicker, Dkt A.B. Xuma noDkt Y.M. Dadoo besayisa isivumelwano sokusebenzisana
Ngu-Dkt G.M. Naicker, Dkt A.B. Xuma noDkt Y.M. Dadoo besayisa isivumelwano sokusebenzisana

Lona ngunyaka wama-70 kwasayinwa ingqophamlando yesivumelwano sokusebenzisana phakathi kwamadoda amathathu abalulekile emlandweni. Lesi sivumelwano esaziwa nge “The Three Doctors’ Pact” sasayinwa nguDkt Monty Naicker, Dkt Yusuf Dadoo nowayengumholi we-ANC, uDkt Alfred Xuma. Kulo mhlangano owawethanyelwe ngamalungu e-ANC, yi-Transvall Indian Congress neNatal Indian Congress (NIC) kwawusinyathelo sokumelana nemizamo kahulumeni wobandlululo yokuhlukanisa phakathi nokuqhatha izinhlanga zabebala ngemithetho yakhe yengcindezelo ehlukahlukene eyayinikeza amalungelo angefani kubantu bezinhlanga ezingefani kuncike ekutheni bangabebala elinjani.

Ngaphambi nje kokusayinwa kwesivumelwano esabizwa Joint Declarationn umthetho owawubizwa nge-The Asiatic Land Tenure and Indian Representation Act ka-1946 waphasiswa wuhumeni ngenhloso yokuthi abeke intela yamaholo yabalimi bomdabu waseNdiya. Abaholi bezinhlangano eziningi ezazimelene nobandlululo baphikisana nalesi sinyathelo, kanjalo neminye imithetho eminingi eyayishaywe nguhulumeni ngenhloso yokucindezela izakhamuzi okungezona ezebala elimhlophe, kanti ukusayinwa kwesivumelwano iThree Doctors’ Pact kwakuyimizamo yokuqinisa umzabalazo wabo wokumelana nalezi zenzo zikahulumeni beyimbumba.

NguDkt Naicker noMoses Mabhida bemi nabasebenzi bomdabu nabangamaNdiya eThekwini
NguDkt Naicker noMoses Mabhida bemi nabasebenzi bomdabu nabangamaNdiya eThekwini

Le mbumba, okwakuhlangene kuyona izinhlanga ezahlukahlukene, empeleni yayungakhethe hlanga. Ngokwamazwi kaMnu MD Naidoo owayeyilungu leNIC, “kumele kuphinde kugcizelelwe ukuthi… ukubambana ngezandla nokusebenzisana phakathi kwe-African National Congress, yi-APU kanye ne-Indian Congress akusho ukuthi kwethulwa inhlangano ezomelana nabamhlophe. Abantu bezinye izinhlanga… bayokwemukela ubungani nosizo oluvela kwabanye bebala elimhlophe abeseka intando yabantu. Kumele kugcizelelwe futhi ukuthi lolu bumbano alusho ukuthi abantu ngeke besabuqhakambisa ubuzwe babo noma ngeke besazimela”.

Namuhla lesi sivumelwano sithathwa njengesisekelo sikaSomqulu Wenkululeko (Freedom Charter) owasayinwa ngonyaka ka-1955 noMthethosisekelo wezwe owaqala ukusebenza ngonyaka ka-1997. I-Three Doctors’ Pact yayinxusa zonke izakhamuzi ezeseka inkululeko eNingizimu Afrika ukuba ziweseke ngokuphelele futhi zibambisane emzabalazweni:

  1. Wokuzimela geqe
  2. Wamathuba alinganayo ezomnotho nakwezezimboni namathuba nokuhlonishwa kwezinyunyana zabasebenzi bomdabu ngaphansi komthetho i-Industrial Conciliation Act.
  3. Wokususa yonke imigoqo ebekelwe abomdabu ethinta umhlaba nokuthi kuhlinzekwe abebala ngezindlu ezifanele
  4. Wokuthi nabomdabu bakwazi ukuthola imfundo yamahhala ephoqelekile
  5. Wokuba kukhululwe abantu bakwazi ukuhamba ngokukhululeka kuchithwe noMthetho wamapasi obekelwe abomdabu futhi kususwe imigoqo ebekelwe abomdabu baseNdiya eziFundazweni
  6. Nokususwa kwemithetho ecwasayo nengcindezelayo encwadini yemithetho yezwe.

iDr Monty Naicker Memorial itholakala  eDr Monty Naicker Street eThekwini. Iyingxenye yeDurban Liberation Heritage Route.

Izithombe ngabakwa: sahistory.org.za

Leave a comment

Leave a Reply