Iminyaka Engamashumi Amathathu

Usuku lomhlaka 11 February 2020, linomlando omkhulu eNingizimu Afrika. Lolusuku luyisikhumbuzo salowo owayenguMongameli wezwe uNelson Mandela wakhululwa ejele ngemuva kokuhlala iminyaka engu 27.

Nelson Mandela with Gen. Tadesse Beru (Left). In 1962, Mandela was issued an Ethiopian passport under the name David Motsamayi

u-Nelson Mandela no Njenene. u-Tadesse Beru. Ngonyaka we-1962, u-Mandela wanikwa i-passport yase-eThopia ngaphansi kwegama u-David Motsamayi

UMandela waboshwa mhlaka 5 August 1962 eshayela imoto esuka eThekwini elibhekise eGoli. Ngesikhathi emiswa ngamaphoyisa ngaseHowick kuR103, wazenza umuntu ongumshayeli ozibiza ngoDavid Motsamayi okwakuyigama lomunye wabantu asebenzisana nabo. Kuthiwa amaphoyisa athi ayezenzela nje umsebenzi wawo wokusesha zonke izimoto nakuba kubukeka sengathi ngalolusuku ayelinde yena uMandela kuleyandawo.

Encwadini ngempilo yakhe iLong Walk To Freedom, uMandela uyachaza ngokwenzeka ngosuku aboshwa ngalo. “Edolobheni elincane iCedara, uma udlula iHowick, ngabona imoto enguhlobo lweFord V8 inabelungu idlula ngesivinini ngasesandleni sokudla … Ngalesosikhathi ngangazi ukuthi impilo yami yokubaleka isiphelile; ‘inkululeko’ yami yezinyanga eziyishumi nesikhombisa yayisizophela. Ngesikhathi imoto yethu ima, indoda ende, encane ngomzimba yayingahleki yeza ngasefasteleni langakwesokunxele. Wayengashefile, kwakubonakala sengathi unezinsuku engalali. Ngashesha ngabona ukuthi usenezinsuku esilindile.

UMandela waboshwa wabekwa icala lokuphuma eNingizimu Afrika ngaphandle kwemvume, nokuqala isiteleka sabasebenzi. Wagwetshwa iminyaka emihlanu ejele, okwakufanele akhululwe ngo 1967, kwathi ngonyaka olandela ukuboshwa kwakhe uhulumeni wasesha iLilliesleaf Farm eseRivonia eyayisetshenziswa njengendawo yokucasha yeANC. Kwatholakala amaphepha ayechaza kabanzi ngezinhlelo zokuvukela umbuso zoMKhonto weSizwe (MK). Abaholi beANC abayi 11 kuhlanganisa uMandela baboshwa babekwa amacala ngaphansi komthetho wokuphazamisa umthetho noma wokucekela phansi owaziwa ngeSabotage Act ka1962. Njengomholi weANC, uMandela watholwa enamacala amane okuphazamisa umthetho noma okucekela phansi, kwathi ngomhlaka 12 June 1964 yena nabanye ayethweswe nabo icala bagwetshwa odilikajele, kwasala kancane ukuthi bagwetshwe intambo.

Kuleminyaka edlule ziningi izindaba zokuthi uMandela wabanjwa kanjani. Abanye bathi kwaba ngubudedengu koMandela nayesebenza nabo okwaholela ekuboshweni kwakhe (Mandela wayengahleli esihlalweni somshayeli ngesikhathi eboshwa, okwakungeyona indawo yomuntu osebenza njengomshayeli); ngesikhathi abanye benenkolelo yokuthi i-CIA yayisebenzisana nohulumeni wangalesosikhathi, okusho ukuthi ulwazi olwaholela ekuboshweni kwaMandela lwaluvela eMelika. IMelika yayimbona njengekhomanisi uMandela ngalesosikhathi babenempi eyaziwa nge Cold War neSoviet Union, okungenzeka ukuthi kube neqiniso kulendaba. Lokhu akunasiqiniseko, owayengumhlonishwa waseMelika ezinze kuleli ngesikhathi sokuboshwa kukaMandela, uDonald Rickard ngesikhathi esembhedeni wakhe wokufa wavuma ukuthi waba yingxenye yokuboshwa kukaMandela. “Ngathola ukuthi wayezohamba nokuthi wayezohamba kanjani… yilapho engabamba khona iqhaza futhi yilapho uMandela abanjwa khona,” amazwi kaRickard.

Ngonyaka ka 2012, ngesikhumbuzo seminyaka engu 50 okuboshwa kukaMandela, kwembulwa umfanekiso wakhe owakhiwe ngensimbi endaweni eyaziwa nge Mandela Capture Site. Lomfanekiso usendaweni yezivakashi enomlando osikhumbuza ngokwenzeka emgaqweni walelidolobha ebusuku abantu belele eminyakeni engamashumi ayisihlanu nanhlanu edlule.

Izithombe zivela kwabe-nazret.com nabe-architecturemag.co.za

 

Tags: ,

No comments yet.

Leave a Reply