Ngesonto elidlule sibhale ngodaba lodonga oludala oluhlukanisa ijele – Durban Central Prison Boundary Wall. Kuleliviki sibheka olunye udonga nelinye ijele eAddingon Beach, ePoint kunodonga olwaziwa nge ‘Prisoner of War’ olwakhiwa ngamadoda ayeboshwe ngesikhathi sempi kaBhambatha ngo 1906.

1906 Prisoner of War Wall
Udonga olugubha iziboshwa zempi yowe-1906

Iminyaka eyalandela i- Anglo-Boer War abaqashi esifundazweni seNatali babhekana nesikhathi esinzima sokuthola abantu ababezosebenza emapulazini ngenxa ngenxa yokwanda kwemisebenzi yasezimayini eGoli. Emizameni yokuphoqa amadoda ukuthi asebenze, kwaqala intela yemizi (hut tax).

Amaphoyisa ayethunyelwa ukuthi ayofuna lentela kulezozifunda ezazingafuni ukuyikhokha. Kwathi ngoFebruary 1906, kwabulawa amaphoyisa aseBhrithane amabili eduze nendawo yaseRichmond, KwaZulu Natali. Kwathi ngokuqala komthetho owaziwa nge ‘martial law’ lapho uhulumeni atshala khona amasosha kulesosifunda, uBhambatha kaManciza, umholi wesizwe sakwaZondi ngaphansi kobukhosi bakwaZulu wabalekelela enhla neNatali ukuyohlangana neSilo uDiniZulu, owamucela ukuthi yena nomndeni wakhe bahlale esigodlweni seSilo. Kwathi esebuyela esigodini saKwaMpanza, uBhambatha wathola ukuthi uhulumeni usemsusile ngengenkosi. UBhambatha nebutho lakhe bahlasela amasosha. Phakathi kwabantu abayi 3000 kuya 4000 ababulawa ngalesosikhathi sokuvukela umbuso. Angaphezu kwa 7000 amadoda aboshwa. Lomkhankaso owaziwa ngokuthi yiMpi kaBhambatha wagcina uphelele eMome, lapho uBhambatha nabalandeli bakhe banqotshwa.

Bhambatha kaMancinza at a wedding ceremony in 1905
uBhambatha kaMancinza emshadweni ngowe-1905

Okumangazayo iningi labalandeli baBhambatha babekholelwa ukuthi usadla anhlamvana ngisho nonkosikazi wakhe akafunanga ukumzilela. Nanamuhla, kunabantu abangakutshela ukuthi uBhambatha wasinda ekufeni, usehlala eMozambique. Ngemuva kokuphela kombuso wobandlululo, kwenziwa ulibofuzo kumzimba okwakucatshangwa ukuthi ngokaBhambatha kaManciza kodwa imiphumela yalo ayiqondakalanga.

Ngesikhumbuzo sekhulunyaka salempi, ngonyaka ka 2006, inkosi uBhambatha yamenyezelwa njengeqhawe lezwe, ukumhlonipha kwagaywa nezitembu zokuposa ezinomfanekiso wakhe kanye nomgwaqo elokishini laseMlazi ubizwa ngaye.

Izithombe zikaBhambatha kaMancinza zivela kwabe-samilitaryhistory.org

Leave a comment

Leave a Reply