Soweto school children protest against Afrikaans in 1976
Abafundi base-Soweto babhikishela ukungafuni ukufundiswa ngesibhunu ngowe-1976

Inhlangano Yabafundi: South African Students Organisation

Umbhikisho wabafundi obunedumela kulonyaka odlule uthi awufane nombhikisho owenzeka eminyakeni engaphezu kwamashumi amane edlule lapho amalungu enhlangano yabafundi i-National Union of South African Students ahlubuka aqala inhlangano eyaziwa nge South African Students Organisation (SASO). Nakuba umshikashika we-Fees Must Fall ubonwa sengathi wawufuna ushintsho lwenzeke ngokushesha, kanjalo nemibono yamalunga e-SASO ngeminyaka yango 1960 eyayihambisana nemibono yeBlack Consciousness Movement, babenenkolelo yokuthi kwakunesidingo sokuqalwa kwenhlangano ekhethekile yabafundi abamnyama ukulwisana nokungalingani ngokobuhlanga kwezemfundo nokunye.

Lenhlangano isaqala yenza izinto ngemigomo ebekiwe ngoba yesaba ukulahlekelwa amalunga, i-SASO yaqala ukuzethemba lapho seyinamalunga amaningi yakwazi ukukhuluma ngokukhululeka, begqugquzela abafundi abamnyama ukuthi bakwazi ukuzimela. Iminyaka yango 1970 kwabonakala iSASO iqala izinhlelo zomphakathi nezepolitiki ezazibhekene ngqo nezikole zabantu abamnyama nombono wokwakha abaholi bentsha abazokwazi ukumelana nezinkinga ezazibhekene nabantu abamnyama.

Okubalulekile ngaleminyaka ukuthi lenhlangano yaqala nokuzibonakalisa njengenamandla ukuphikisana nombuso kanye nobandlululo. Lokhu kufakazelwa ukuthi ngonyaka ka 1973 abaholi abayisishiyagalombili beSASO banikezwa imiyalelo yokungazihlanganisi nalenhlangano, lokhu kwenzeka eminyakeni emithathu ngaphambi kwesibhicongo sango 1976 esaziwa nge-Soweto Uprising lapho izinkulungwane zabafundi zabhikishela ukusetshenziswa kolimi lwe-Afrikaans njengolimi lokuxhumana ezikoleni. Kubikwa ukuthi cishe zingu 200 izingane ezabulawa ngamaphoyisa ngalelolanga.

Ngemuva kwesikhathi esingangonyaka, umsunguli weSASO uSteve Biko wabulawa esezitokisini zamaphoyisa. Kwathi ngemuva cishe kwenyanga eyodwa kushone uBiko, mhla zingu 19 October 1977 inhlangano yeSASO kwathiwa ayikho emthethweni.

Izithombe zivela kwabe-theconversation.com nabe-sahistory.org

Leave a comment

Leave a Reply