Izinguquko emabhishi aseThekwini

Nakuba amabhishi aseThekwini engabukeki emahle ngokwejwayelekile muva nje njengoba bekunezikhukhula, indawo yasebhishi yinto abantu baseThekwini abangaziqhenya kakhulu ngayo. Yindawo enakekelwayo, esetshenziselwa izinto ezahlukene lapho kuhlanganela khona abantu bazo zonke izinhlanga neminyaka yobudala namasiko ukuzozivocavoca, bangcebeleke bajabule ndawonye, iyindawo yomphakathi esezingeni lomhlaba evuleleke kuwonkewonke. Kodwa bekungenjalo phambilini. Nakuba sonke siyazi imithetho yobandlululo eyayihlukanisa abantu bezinhlanga, abantu abaningi angeke baze bazi ukuthi ukubandlululwa kwabantu ngokubuhlanga kwaqala ukwenzeka eThekwini kudala ingakafiki imithetho yobandlululo ezweni ebizwa nge-apartheid.

Cishe ngeminyaka yama-1850 kwaqala kwabekwa imigomo yokuthi iBay Beach ngeyabamhlophe kuphela, kwalandela ukwehlukaniswa okusemthethweni kwamabhishi ngo-1930 ngeSaziso Sesifundazwe saKwaZulu-Natali No. 206, cishe kusasele iminyaka engamashumi amabili kwethulwe imithetho yokuqala yobandlululo, futhi kusasele iminyaka engamashumi amathathu ngaphambi kokuthi kushaywe umthetho wokuhlukaniswa kwamabhishi owawubizwa nge-Reservation of Separate Amenities Amendment Act ka-1960, owawuqinisekisa imikhuba eyayivele iqhubeka yokuhlukaniswa kwezindawo ezingamabhishi ngokwezinhlanga. Umthetho i-Reservation of Separate Amenities Amendment Act owethulwa okokuqala ngo-1953, waqeda nya inqubo yokuthi kube nezindawo ‘ezihlukanisiwe kodwa ezifanayo’ zabamnyama nabamhlophe ngokufaka isigaba eMthethweni esithi, izindawo zomphakathi ezingasetshenziswa yinoma ngubani okumele zisetshenziswe ngabebala elithile noma ikhethelo elithile kuphela “angeke zingavumeleki ngesizathu nje sokuthi” ayikho enye indawo ekhona ehlinzekelwe abelinye ibala noma abolunye uhlobo, noma isakhiwo noma amasevisi atholwa ngabebala elithile noma ngabekhethelo elithile “awafani ncamashi noma awalona uhlobo olulodwa, izinga elilodwa, ubungako obufanayo noma iqophelo elifanayo” nalawo ahlinzekwa abelinye ibala (Reservation of Separate Amenities Act, s3). Nakuba izindawo ezazihlinzekelwa abangebona abelungu zazisezingeni elifanayo, lesi sigaba somthetho savula igebe lokuthi kube semthethweni ukwehliswa kwamazinga ezindawo zabantu abamnyama.

Ngendlela efanayo njengoba ukwahlukaniswa kwabantu bezinhlanga ezahlukene emabhishi aseThekwini kwathatha iminyaka, nokuhlanganiswa kwawo nakho kwathatha iminyaka. Ngo-1989 uMengameli u-de Klerk wamemezela ukuthi kuyaqedwa ukuhlukaniswa kwamabhishi ngokwezinhlanga eNingizimu Afrika, kanti ngo-1990 kwachithwa uMthetho iSeparate Amenities Act ka-1953. Kodwa eminyakeni eminingi ngaphambi kokuba kuhoxiswe imithetho yobandlululo izishoshovu zasebenzisa amabhishi njengenye yezinkundla zomzabalazo wokulwa nobandlululo, okwaholela ekutheni amabhishi amaningi ayihoxise imithetho ehlukanisa izinhlanga.

Namuhla amabhishi aseThekwini ayindawo lapho zonke izinhlanga zizizwa zisekhaya kuwona futhi awasenazo izimpawu zomlando wawo omubi wamaBhishi Okubhukuda Abamnyama ayingxenye yoMzila Wamagugu Omzabalazo Wenkululeko.

Isithombe nguGuinnog, ngesihe sabakwaWikimedia Commons

Tags:

No comments yet.

Leave a Reply