Eminyakeni yokukhululwa kuka-Nelson Mandela ejele ngo-1990 nowo khetho lokuqala lwentando yeningi ezweni ngo-1994 kwaba kubi kakhulu kwezepolitiki eNingizimu Afrika. Balinganiselwa ku-14 000 abantu okuthiwa bafa ezigamekweni ezihlobene nezepolitiki kuleyo minyaka embalwa, okuphindwe kabili inani lokufa kwabantu kwezepolitiki kusuka ngo-1948 kuya ku-1990.

U-Chris Hani, wabulawa ngomhlaka-10 Ephreli 1993. Kepha njengomholi we-South African Communist Party (SACP), ukufa kwakhe kwabagqema ingozi engeqiwa ntwala kuqhathaniswa nabanye abaningi abafa belwela inkululeko. Kubantu abaningi kwaba yinhlamba yokugcina emashumini eminyaka yokulwela ukulingana, nokusatshiswa kwempi yombango eNingizimu Afrika ngenxa yokufa kuka-Hani.

Okwesibili kuphela ku-Nelson Mandela esaziwa kukhona abanye abakholelwa ukuthi njengoba u-Hani ephethe, i-SACP ngabe yayizokwazi ukuphonsela inselelo i-ANC okhethweni lwango-1994. Ilungu elihlonishwayo loMkhonto weSizwe, lapho ayephethe khona isikhundla sokuba yi-Chief of Staff, ngokuhamba kwesikhathi u-Hani waheha abalandeli abalandela inkolo, ikakhulukazi phakathi kwabasha ababembona eyindlela ehlukile kunemibono yentando yeningi kaMandela olinganiselayo . Kodwa u-Hani wakusekela ukumiswa komzabalazo we-ANC ohlomile evuna izingxoxo, futhi wayenethemba ngekusasa lezwe ngesikhathi sokushona kwakhe.

U-Chris Hani, owazalwa ngu-Martin Thembisile Hani – UChris wayeyi-nom de guerre eyathathathwa ngu-Hani esekudingisweni – wadutshulwa wabulawa eneminyaka engama-50 ngumuntu wase-Poland owayengummeli wamakhomanisi, u-Janusz Waluś, ngesikhathi ephuma emotweni yakhe ekhaya lakhe e-Boksburg. Ngaleso sikhathi bekukhona indodakazi yakhe eneminyaka engu-15, uNomakhwezi, owabona ubaba wakhe ebulawa. Umakhelwane ka-Hani, owesifazane oliBhunu, wabika lesi sehlakalo emaphoyiseni, okwaholela ekuboshweni kuka-Waluś, kanye nokuboshwa kuka-Clive Derby-Lewis, owayenguNgqongqoshe Wezomnotho ngaleso sikhathi, owayeboleke u-Waluś isibhamu sokubulala u-Hani.

Ukubulawa kuka-Hani kwashintsha iNingizimu Afrika kanye nomfutho wokubeka usuku lokugcina lokhetho lukazwelonke, kodwa izinto ngabe zazihluke kakhulu ukube kwakungekhona kubaholi bethu ngaleso sikhathi. Ekushoneni kuka-Hani u-Nelson Mandela wakhuluma nesizwe ecela ukuthula:

Namuhla kusihlwa ngifinyelela kuwo wonke umuntu waseNingizimu Afrika, omnyama nomhlophe, kusuka ekujuleni kwenhliziyo yami. Umlungu, ogcwele ubandlululo nenzondo, weza ezweni lakithi wenza isenzo esibi kakhulu kangangokuba sonke isizwe sakithi manje sihekene nenhlekelele. Owesifazane omhlophe, odabuka emaBhunwini, wabeka impilo yakhe engcupheni ukuze sazi, futhi silethe enkantolo, lo mbulali. Ukubulawa kuka-Chris Hani ngenkani kushaqe izwe lonke nasemhlabeni. … Manje yisikhathi sokuba bonke abantu baseNingizimu Afrika babe yimbumbhe, kunoma yikuphi/ibaphi, abafisa ukucekela ngifisa ukuqeda lokho u-Chris Hani anikela ngokuphila kwakhe ngakho – inkululeko yethu sonke.

ULindiwe Hani, indodakazi encane ka-Chris Hani owayeneminyaka eyishumi nambili ngesikhathi kushona ubaba wakhe, ubhale incwadi enesihloko esithi-Being Chris Hani’s Daughter. Incwadi ikhishwe kule nyanga, ngosuku lokugujwa kweminyaka engu-24 u-Hani adlula emhlabeni, kanti iyatholakala kwa-Exclusive Books noma ku-inthanethi nge- loot.co.za

Isithombe sika-Chris Hani ngezilokotho ze-www.chronicle.co.zw