Juma Masjid

Location

Address: corner of Denis Hurley St and Dr Yusuf Dadoo St

In August 1881 Aboobaker Amod Jhaveri and Hajee Mahomed Hajee Dada purchased a site in Grey Street (renamed Dr Yusuf Dadoo Street) from K. Moonsamy for £115, for the construction of a mosque. In 1884 the two founders enlarged the existing brick and mortar structure to create the Juma Masjid, which was the first mosque built in the colony of Natal. Adjoining property was subsequently added due to a sharp increase in numbers of worshippers and the first two minarets on the Grey Street mosque were constructed in 1904. The mosque was entirely rebuilt in 1927 and is a unique blend of Islamic decorations and strong Union period vernacular style. As an important place of worship for a large part of the Islamic community, social and political activists from the mosque congregation fought against racial discrimination. From the time of its establishment the mosque provided space for fruit and vegetable vendors, known as the “squatters market”, used by Indian traders who could not legally trade elsewhere in the city. Muslim leaders contested any laws which targeted Indians unfairly and limited any economic and political rights they were entitled to as British subjects. Charitable work supported by the Juma Masjid included the creation of the Madressa for educational purposes, while worshippers contributed generously to the poor, needy and destitute. At one point the Grey Street mosque was the largest mosque in the Southern Hemisphere, accommodating 7000 worshippers on three levels.

U-Juma Masjid

Ngo-Agasti ka 1881 u-Aboobaker Amod Jhaveri no-Hajee Mahomed Hajee Dada bathenga umhlaba ku-Grey Street (osubizwa ngo-Dr Yusuf Dadoo Street) ku-K.Moonsamy ngo-£115, ukuze kwakhiwe isonto lamasulumane. Ngo-1884 laba basunguli ababili balinweba isonto elalakhiwe nokuma kwesonto bakha i-Juma Masjid, okwaba yisonto lokuqala lamasulumane ukwakhiwa ekoloni yaseNatali.

Izakhiwo ezingomakhelwane zahlanganiswa nesonto ngenxa yokukhula kwesibalo samakholwa kwabe sekwakhiwa imibhoshongo (minarets) emibili yokuqala kuGrey Street ngonyaka ka 1904. Isonto lonke lakhiwa kabusha ngo-1927 kanti lakhiwe ngohlobo lwenkolo yamasulumane nangendlela yokwakha yakudala kahulumeni.

Njengendawo ebalulekile yokudumisa yengxenye enkulu yomphakathi ongamaSulumane, izishoshocu zomphakathi nezepolitiki zakuleli thempeli zalwa nobandlululo. Kusukela lakhiwa okokuqala leli thempeli, laba nendawo yokudayisa imifino nezithelo, eyayibizwa nge- “squatters market”, eyayisetshenziswa abahwebi bomdabu waseNdiya umthetho owawungabavumeli ukudayisa kwenye indawo edolobheni.

Abaholi bamaSulumane baphikisana nemithetho eyayihlukumeza amaNdiya ngokungafanele futhi iwavumbela amathuba ezomnotho namalungelo ezepolitiki ababenawo njengezikhonzi zaseBhrithani. Imisebenzi yokusiza umphakathi eyayixhaswe u-Juma Masjid ibandakanya ukwakhiwa kwe-Madressa yokufundela, kanti amakholwa ayesiza abantu abahlwempu, abaswele nabangondingasithebeni.

Iningi lamaSulumane lalingamalungu e-Natal Indian Congress, futhi abamba iqhaza ekuphikisaneni nemithetho yobandlululo.