KwaMuhle Museum

Location

Address: 130 Bram Fischer Rd

KwaMuhle Museum commemorates the struggle for dignity by ordinary people during apartheid. Constructed in 1927, this building was the office of the notorious Department of Native Affairs, which administered policies that discriminated against black South Africans and enforced laws of racial segregation. The Department of Native Affairs was responsible for documenting all African workers in Durban, and issued the hated passbook (or “dompas”) that controlled an African person’s ability to work. Applications were processed at KwaMuhle and the process was degrading and humiliating for those subjected to it. As a result these offices were frequently the site of protests, and the building was selected as a target for bombing by Umkhonto weSizwe in 1961. A small group of ANC guerrillas led by Billy Nair were trained in bomb-making by Harold Strachan and detonated an explosive device at KwaMuhle on 16 December 1961. The former apartheid institution now houses displays that provide an insight into the way a majority of South Africans were treated as “second class citizens” until 1994. The misery and absurdity forced upon African people through legislation such as the pass laws, influx control, forced removals and the beerhall system are portrayed and explained. A permanent exhibition of photographs documents the history of Cato Manor, an area of informal settlement behind the Berea from which residents were forcibly removed during the 1960s. In addition to the permanent exhibits, gallery space for displays and temporary exhibitions reflect the constant process of transformation in South African society.

Isigcinimagugu saKwaMuhle

Isigcinimagugu saKwaMuhle sibungaza umzabalazo wesithunzi zabantu abamnyama ngezikhathi zobandlululo. Lesi sakhiwo esakhiwa ngo-1927 kwakungamahhovisi oMnyango wakaNdabazabantu, owawushaya imithetho eyayibandlulula abantu abamnyama baseNingizimu Afrika ubeka nemithetho yokwahlukanisa ngokobuhlanga.

Lo Mnyango wakaNdabazabantu iwona owawukhipha izincwadi zabo bonke abasebenzi abangama-Afrika ababesebenza eThekwini, futhi ukhipha nezincwadi ezazizondwa kakhulu, amapasi (noma “odompasi”) ayevumela abantu abangama-Afrika ukuba basebenze. Izicelo zazifakwa kwaMuhle kanti uhlelo olwalulandelwa kwaludumaza futhi lubahlaza labo ababefaka izicelo. Ngenxa yalokho, lawa mahhovisi ayevamisile ukuba yisizinda semibhikisho, kanti lesi sakhiwo sakhethwa njengokumele siqhunyiswe ngebhomu Umkhonto Wesizwe ngo 1961.

Iqeqebana lezishoshovu ze-ANC elaliholwa uBilly Nair laqeqeshwa ukwakha amabhomu ngu-Harold Strachan laqhumisa ibhomu emahhovisi aKwaMuhle ngoDisemba 16 ka-1961. Le ndawo okwakuyisikhungo sikahulumeni wobandlululo njengamanje igcine imibukiso ekunikeza isithombe ngendlela abantu abaningi baseNingizimu Afrika ababephathwa ngayo njengezinto ezingelutho kuze kube unyaka ka 1994.

Usizi nokuhlukumezeka okwakuthwelwe abantu abangama-Afrika ngemithetho efana nomthetho wamapasi, umthetho wokulawula ukutheleka kwabantu edolobheni, ukususwa ngenkani nohlelo lwamahholo katshwala kuyavela futhi kuchazwa kahle kule ndawo. Kunemibukiso yezithombe ezikhombisa umlando wendawo yaseMkhumbane (Cato Manor), imijondolo eyayingemuva kwaseBerea lapho izakhamuzi zasuswa khona ngenkani ngeminyaka yawo-1960. Ngaphezu kwezithombe ezikule ndawo, kunendawo yemibukiso  nemibukiso yesikhashana ekhombisa izinguquko ezibe khona emphakathini waseNingizimu Afrika.

Image Gallery