Lakhani Chambers

Location

Address: 2 Saville St

Offices in this building were used by many organisations and individuals engaged in the struggle against apartheid and racism. From the 1940s the regional offices of both the ANC and South African Communist Party were housed in Lakhani Chambers. The Natal Indian Congress also maintained its administration here during the 1950s, under the leadership of M.P. Naicker. The close proximity of these offices fostered the formal alliance between these organisations and was a factor in the coordination of their efforts to combat racist government policies.
After right wing white unions walked out of a meeting of the South African Trade and Labour Council in Durban during October 1954, the South African Congress of Trade Unions (SACTU) was formed in March 1955. As Red Square was across the road and already a popular meeting place for workers, SACTU also established its base here. The later collaboration between organised labour, nationalists and Communists can be traced to shared office space in the building, which fostered close personal relations between leaders. In addition to running the unions from this site, worker education took place in classes held at Lakhani Chambers; lecturers included Billy Nair and Stephen Dlamini. After the ANC and SACP were banned following Sharpeville in 1960, secret meetings were coordinated in offices of sympathisers such as Mrs Chetty, who owned a sewing factory. When the Durban strikes began in early 1973 much of the planning and organisation among leaders of that action took place in Lakhani Chambers.

Lakhani Chambers

Amahhovisi kuleli bhilidi ayesetshenziswa yizinhlangano eziningi kanye nabantu ngabodwana ababezibandakanye emzabalazweni wokulwa nobandlululo nokucwaswa ngokwebala. Kusukela ngo-1940 amahhovisi esifunda e-ANC kanye neSouth African Communist Party ayeseLakhani Chambers. INatal Indian Congress yayiphethwe lapha ngesikhathi sabo-1950, ngaphansi kobuholi bukaM.P. Naicker. Ukusondelana kwala mahhovisi kwenza ubambiswano/ukusebenzisana okuhlelekile phakathi kwalezi zinhlangano kanti kwasiza ekuxhumaniseni imizamo yazo yokulwa nenqubomgomo kahulumeni wobandlululo.

Emva kokuthi izinyunyana zabamhlophe abangontamulukhuni zishiye phakathi umhlangano weSouth African Trade and Labour Council owawuseThekwini ngo-Okthoba 1954, iSouth African Congress of Trade Union (SACTU) yasungulwa ngoMashi 1955. Njengoba iRed Square yayingaphesheya komgwaqo futhi iyindawo ejwayele ukuhlanganela abasebenzi, ISACTU yasungula isizinda sayo lapha. Ukusebenzisana okwalandela phakathi kwezisebenzi, ababelwa nombuso wobandlululo kanye namaKhomanisi kwakwenzeka kulama hhovisi ababewasebenzisa ngokuhlanganyela kuleli bhilidi, okwaqinisa ubudlelwano obuhle phakathi kwabaholi. Ngaphezu kokuhola izinyunyana kule ndawo, ukufundiswa kwabasebenzi kwakwenzeka emakilasini ayeba seLakhani Chambers;  phakathi kothisha kwakhukhona uBilly Nair noStephen Dlamini. Emva kokuba i-ANC neSACP bevalwe imilomo kulandela isigameko saseSharpville ngo-1960, kwahlelwa imihlangano emahhovisi alabo ababezwelana nalezi zinhlangano njengoMrs Chetty, owayenefekthri yokuthunga. Ngesikhathi kuqala isiteleka saseThekwini ekuqaleni kuka-1973, ukuhlela okuningi kubaholi balowo mzabalazo kwenzeka eLakhani Chambers.