Resistance Park

Location

Address: Umbilo Rd

The Indian Congresses turned passive resistance into an active form of struggle. In the late 1940s, the leaders of the Natal Indian Congresses, Dr Monty Naicker and Dr Yusuf Dadoo, supported by dozens of militant unionists and activists, revived the spirit of the 1913 mass campaigns. Mobilising and organising the Indian community became their single focus. On 13 June 1946 they launched the Passive Resistance Campaign against the Ghetto Act of 1946, which restricted Indian ownership of property. Fifteen thousand people marched from Red Square in Grey Street (renamed Dr Yusuf Dadoo Street) to this spot at the corner of Gale Street and Umbilo Road, in a restricted white area. A small group, including female students and housewives from the Transvaal, pitched tents and courted arrest.

The authorities connived with white thugs who brutally assaulted the resisters. Having adopted the principle of non-violence, the resisters had to absorb the blows and stand their ground. The leaders, Naicker and Dadoo, were among the first resistors to go to prison in 1946 and the last to be released when the campaign ended at Volksrust in 1948. During the course of this campaign over 2 000 people of Indian origin, together with some whites and Africans, went to prison. Among them were 235 women and more than 500 factory workers. They served up to three months in prison, and some were repeatedly incarcerated. The Passive Resistance Campaign made a huge impact, particularly on Nelson Mandela, who said it changed the way he looked at strategy, tactics. He even began to reshape his thinking about the need to work together in the struggle.

(Extract from the ‘South Africa in the Making’ exhibition)

Resistance Park

I-Natal Indian Congress yajika ukuphikisana kwayo nobandlululo kwaba wumzabalazo owawuzobhekana ngqo nobandlululo. Ngasekupheleni kwama-1940, abaholi beNatal Indian Congress, uDokotela Monty Naicker kanye noDokotela Yusuf Dadoo, esekelwa iningi lezishoshovu zezinyunyana kanye nababelwa nobandlululo, bavusa umoya wemikhankaso ewukhukhulelangoqo ka-1913. Ukugqugquzela nokuhlela umphakathi wamaNdiya kwaba yinto abase begxile kuyona. Mhla ziyi-13 June 1946, bathula ngokusemthethweni iPassive Resistance Campaign eyayilwa noMthetho iGhetto Act ka-1946, owawunciphisa amalungelo obunikazi bomhlaba emaNdiyeni. Abantu abayi 15 000 bamasha besuka eRed Square kuGrey Street (osewubizwa ngoDr Yusuf Dadoo Street) beza kule ndawo esekhoneni likaGale Street noMbilo Road, endaweni yabamhlophe kuphela. Idlanzana labantu, elalihlanganisa abafundi besifazane kanye namakhosikazi ahlala emakhaya ababeqhamuka eTransvaal, labeka amatende babe sebeyaboshwa.

Uhulumeni wobandlululo benza itulo nezigebengu zabamhlophe lokuba zihlasele zishaye ababebhikisha. Sekuvunyelwene ngomgomo wokulwa ngaphandle kokusebenzisa udlame, ababhikishi kwakufanele bamukele ukushaywa kodwa futhi bazibambe ziqine. Abaholi, uNaicker noDadoo, babe ngabanye bababhikishi abayiswa ejele ngo-1946 futhi baba ngabokugcina ukukhululwa ngesikhathi umkhankaso uphela eVolksrust ngo-1948. Ngesikhathi kuqhubeka lo mkhankaso angaphezu kuka 2 000 amaNdiya, kuhlangene nabanye abamhlophe nabaMnyama, abaya ejele. Phakathi kwabo kwakungabesifazane abangama 235 kanye nabasebenzi basezimbonini abangaphezu kuka 500. Bahlala izinyanga ezintathu ejele, babebuye baboshwe. UMkhankaso wePassive Resistance waba nomthelela omkhulu, ikakhulukazi kuNelson Mandela, owathi kushintshe indlela ayebuka ngayo amaqhinga kanye nobuchule. Waze waqala ukushintsha ukucabanga ngesidingo sokusebenza ngokubambisana emzabalazweni.

(Ithathwe kwi: ‘South Africa in the Making exhibition)