Sastri College

Location

Address: Winterton Walk

This was the first Indian high school and teachers training college built in South Africa, which was opened in October 1929. The double-storey complex was founded by the Honourable V.S. Srinivasa Sastri, who was appointed as Agent of the Indian government to South Africa in 1927, and designed by the architect Hermann Kallenbach, a close friend of Mahatma Gandhi. By agreement with the Smuts administration Srinivasa Sastri was responsible for issues including voluntary repatriation to India of Indians living in South Africa, as well as the advancement of those who chose to remain in the country. In order to prove that Indians were willing to contribute to the cause of education for their children Srinivasa Sastri collected £28 000 and the architect was appointed to build the college in 1928. The institution was officially inaugurated by the Governor-General of South Africa, the Earl of Athlone, and functioned both as a boys-only secondary school and a teacher training college. Access to higher education led to improvements in both the standard of teaching and the number of teachers available for Indian schools. In 1936 the Natal University College agreed to set up a segregated campus for black students, using the facilities of Sastri College. Despite such discriminatory origins, the first degree courses taught to Indians and Africans in Durban on this site had significant implications. A generation of intellectuals from diverse ethnic, language and class backgrounds were united in opposition to racism and segregation. Sastri College was declared a National Monument under the National Monuments Act on 17 March 1989.

I-Sastri College

Lesi kwaba yisikole sokuqala samabanga aphakeme sabomdabu waseNdiya nekolishi lothisha elakhiwa eNingizimu Afrika, kanti savulwa ngo-Okthoba ka 1929. Lesi sakhiwo esiyizitezi ezimbili sasungulwa uMhlonishwa uV.S. Srinivasa Sastri, owayeqokwe njengeNxusa likaHulumeni waseNdiya eNingizimu Afrika ngo 1927, sadwetshwa umakhi u-Hermann Kallenbach, owayengumngani omkhulu kaMahatma Gandhi.

Ngokuvumelana nohulumeni ba-Smuts, uSrinivasa Sastri uyena owayekhipha izincwadi zabomdabu waseNdiya abahlala eNingizimu Afrika abafuna ukubuyiselwa eNdiya, kanjalo nezincwadi zokweseka labo abafuna ukuhlala eNingizimu Afrika. Ukuze kube nobufakazi bokuthi amaNdiya ayenothando lokuba negalelo emfundweni yezingane zawo uSrinivasa Sastri waqoqa imali engu-£28 000 kwaqashwa umakhi wakha leli kolishi ngo 1928. Isikhungo sethulwa ngokusemthethweni uNdunankulu waseNingizimu Afrika, i-Earl of Athlone, sasebenza njengesikole samabanga athe thuthu sabafana nekolishi lothisha.

Ukutholakala kwemfundo yamabanga athe thuthu kwaholela ekuphucukeni kwamazinga okufundisa nesibalo sothisha ababekhona ezikoleni zamaNdiya. Ngo 1936 i-Natal University College yavuma ukwakha isikole sabafundi abamnyama, isebezisa izakhiwo zaseSastri College. Ngale kokubandlululwa, izifundo zeziqu ezazifundisa abomdabu waseNdiya nabase-Afrika kulesi sikole zaba nomthelela obalulekile.

Isizukulwane sezifundiswa esasivela emphakathini ehlukene ngobuzwe, izilimi namazinga empilo sahlangana salwa nemithetho yobandlululo. I-Sastri College yamenyezelwa njengeNdawo eyiSikhumbuzo kaZwelonke ngokwe-National Monuments Act mhla ka 17 Mashi 1989.