Sime Ndawonye

Nelson Mandela casting his vote during the first SA democratic elections

u-Nelson Mandela evoteni okhethweni lwentando yeningi ngowe-1994

Imithetho eyayilawula ukuthi ngubani okwakufanele avote yayihlukile ngokwezifunda zaseNingizimu Afrika, kodwa iqiniso ukuthi umhlaba wawungowabamhlophe kuyibona abanezwi. Nakuba eKapa u 15% wabakhethwa wawuhlanganisa amadoda amnyama ngenxa yenani lamaKhaladi, amaNdiya kanye nabaMnyama ababethenge imizi kulesiyasifundazwe. Unyaka ka 1930, waqala ukuthi abasefazane abamhlophe nabo bavote okwenza ukuthi inani lalabo abansundu eKapa lishabalale ngenxa yamavoti abamhlophe amaningi.

Unyaka ka 1936 waholela ekutheni umthetho owaziwa nge Representation of Natives Act ususe abantu abamnyama ohlwini jikelele lokuvota lubafake kolusha olubizwa nge ‘native voters roll’ lapho babezokhetha amalunga amathathu ayezobamela esigungwini esikhulu kanye nababili ababezo bamela lapho kuthathwa izinqumo zedolobha.  Abaholi abane babengakhethwa ngamakhosi, noma yizigungu zobuholi bendabuko noma zendawo zabamnyama. Ngonyaka ka 1959 lomthetho washintsha, waphuca bonke abantu abamnyama ilungelo lokuvota ngaphandle kwezindawo ezazilawulwa yimithetho yezindawo zamakhosi. Ubuholi be-National Party eyaqala ngo 1948 ukubusa kwaholela kumthetho wokususa amakhaladi ohlwini lwabavoti ngendlela efanayo nabantu abamnyama.

Ngokuphela kobandlululo, okokuqala eNingizimu Afrika ngonyaka ka 1994 kwabonakala umlando wokhetho olungabandlululi ngebala lapho wonke umuntu waba nelungelo lokuvota njengoba kubekiwe kuMthethosisekelo ka 1996.

I-KwaMuhle Museum ingenye yezindawo ezingamagugu ezingaphasi kohlelo lwe-Liberation Heritage Route eThekwini, iyisikhumbuzo somzabalazo wabantu ngesikhathi sobandlululo. Lendawo kwakuyihhovisi lomnyango wezabamnyama (Department of Native Affairs), namuhla likhombisa izindlela abantu abaningi baseNingizimu Afrika ababephethwe ngayo kungathi akubona bakhona ngaphambi kuka 1994. Isikhumbuza uhambo olusifikise lapha sikhona njengayizolo simile sonke silindele ukuvota ukuze sikwazi ukuba nezwi.

Izithombe zivela kwabe-sahistory.org.za

Tags: , ,

No comments yet.

Leave a Reply