South African Student’s Organisation and Black Community Programmes, Charlotte Maxeke Street

Location

Address: 86 Charlotte Maxeke St

During the 1970s, the national headquarters of the South African Students Organisation (SASO), and offices of the Black Community Programmes (BCP) were housed in a cluster of buildings on this site, owned by the United Congregational Church of Southern Africa. Under the leadership of Bantu Stephen Biko in 1968, black students broke away from the multi-racial National Union of South African Students (NUSAS) and formed SASO, as a radical national body for activists in racially and ethnically segregated university campuses reserved for black students under apartheid law, referred to as “bush colleges” by the students. Working from these offices, Steve Biko, Barney Pityana and other SASO leaders developed and promoted the ideology of Black Consciousness, marking the defiant resurgence of overt, revolutionary political activity since the Sharpeville massacre, bannings of the ANC and PAC, and the countrywide arrests and bannings of activists. The increased radicalisation of students resulted in strikes at all the “bush colleges” in 1972 and 1973, while SASO mobilised the formation of a new political organisation, the Black People’s Convention (BPC), in July 1972. In retaliation, on 26 February 1973 the apartheid government banned the leaders of SASO and BPC. Steve Biko was banished to King Williams Town, while increased state repression saw ongoing expulsions, bannings, arrests, detentions and torture of hundreds of student activists. Over the following years thousands fled into exile. On 19 October 1977, SASO, BPC and allied Black Consciousness organisations were banned and their leaders arrested following widespread national unrest and international outcry over the torture and death in detention of Steve Biko five weeks earlier.

United Congregational Church of South Africa, Beatrice Street

The American Board of Commissioners for Foreign Missions sent their first missionaries to the British colony of Natal in 1835 to work among the African people of this region. Their mission stations at Amanzimtoti and Groutville were established in 1836 and named after two missionaries, Dr Newton Adams and Dr Aldin Grout. The early missionaries were not only interested in founding new churches. From the start, they fought for the rights of the indigenous peoples and established educational institutions. Many future leaders of the South African liberation struggle came from families who lived on these missions, or were educated at Adams College. During the first 150 years of their work in southern Africa, the American Board, London Missionary Society and churches of the Congregational Union of South Africa worked closely together and had a very clear stance against racism and the evil system of apartheid.

South African Students Organisation & Black Community Programmes

Ngo-1968 abafundi ababefundela ubudokotela ngaphansi kobuholi bukaSteve Biko baphuma kwi-National Union of South African Students (NUSAS) base bakha inhlangano entsha, iSouth African Students Organisation (SASO). UBiko kanye neSASO banikezwa amahhovisi esidlidlini samabhilidi ayesondelene nesonto le-American Board, lapho i-Black Community Programmes yasungulwa khona ngo-1970. Inkolelo ye-Black Consciousness yasungulwa yaphinde yathuthukiswa abaholi abahlukene ababesebenza ngaphansi kwale nkolelo emahhovisini akuBeatrice Street eduzane nesonto. Okwakumqoka kulokho ababekholelwa kukhona kwakungukuthi ukuzigqaja nokuzasisa komuntu omnyama kwakubalulekile futhi kudingeka ukulwa nokugqilazeka ngokomqondo ekucindezelweni ngokobuhlanga, okwaba wumbono owasuka lapha wasabalala iNingizimu Afrika yonkana.

United Congregational Church of Southern Africa, Beatric Street

I-American Board of Commissioners for Foreign Missions yathumela abefundisi bokuqala kwikoloni yaseBhrithani okwakuyiNatal ngo-1835 ukuthi basebenze phakathi kwabantu abaMnyama bakulesi sifunda. Izindawo ababehlala kuzona eManzimtoti naseGroutville zakhiwa ngo-1836 zase ziqanjwa ngabo abefundisi ababili, uDokotela Newton Adams kanye noDokotela Aldin Grout. Abefundisi bokuqala babengenayo intshisekelo ekusunguleni amasonto amasha nje kuphela. Kusuka ekuqaleni, balwela amalungelo abantu bokudabuka kuleli lizwe base bakha izikhungo zokufundela. Abaholi besikhathi esasizolandela bomzabalazo waseNingizimu Afrika babeqhamuka emindenini eyayihlala kulezi zindawo zabefundisi, noma babefunda eKolishi i-Adams. Ngesikhathi seminyaka eyi 150 yokuqala kwabo umsebenzi eNingizimu Afrika, iBhodi yaseMelika (American Board), i-London Missionary Society kanye namasonto eCongregational Union yaseNingizimu Afrika asebenzisana ndawonye kanti kwakucacile ababekumele, belwa nokucwasana ngokobuhlanga kanye nohlelo olubi lobandlululo.

 

 

Image Gallery