St Aidan’s Mission Clinic

Location

Address: 49 Cross St

Dr Lancelot Parker Booth was a surgeon who trained in Scotland, and then joined the Natal Indian Immigration Department as a district surgeon. Following religious training he was appointed as a cleric and later became Anglican Diocesan Superintendent of Indian Missions in Natal. Rev Dr Booth lived at number 49 Cross Street in a large, iron-roofed bungalow with outbuildings, which were surrounded by a rusty corrugated iron fence. He was appalled at the conditions of hardship that prevailed among parts of the Indian community in Durban. Booth was particularly concerned about the levels of poverty, illiteracy, the low standard of living and lack of medical facilities available to formerly indentured workers, and acted on those concerns. The first medical dispensary clinic for impoverished Indians, which later became St Aidan’s mission hospital, was founded in the house that stood on this site in 1883. From the simple clinic thousands of the underprivileged were treated as out-patients. This service was the only one of its kind for the Indian poor of the city, and Mahatma Gandhi assisted in the dispensary clinic on a voluntary basis. St Aidan’s Mission Hospital was opened across the street in 1897 with financial assistance from the Natal Indian Congress and Parsee Rustomjee. Rev Dr Booth operated St Aidan’s mission clinic on this site until he departed from Durban in 1906, when the work he pioneered here was taken up by others. St Aidan’s later moved to a new site at 33 Centenary Road (renamed M.L. Sultan Road).

Umtholampilo wase-St Aidan’s Mission– 49 Cross Street

UDkt Lancelot Parker Booth wayengudokotela oqeqeshwe e-Scotland, wahlangana noMnyango we-Natal Indian Immigration njengodokotela. Emva koqeqesho olunzulu waqokwa  waba yi-Anglican Diocesan Superintendent of Indian Missions eNatali. UMfu Dr Booth wayehlala kwa-49 Cross Street endlini enkulu enophahla lukathayela nocingo lwenzimbi oludala. Wayephatheke kabi ngendlela abanye bomdabu waseNdiya ababephila ngayo eThekwini. UBooth wayekhathazeke ngobubha, ukungafundi, amazinga aphansi empilo nokungabikhona kwezindawo zosizo lwezempilo kulaba basebenzi wabe esekusukumela lokhu. Umtholampilo wokuqala okhipha imithi wamaNdiya ahluphekayo, okwagcina sekuyisibhedlela saseSt Aidan’s, wasungulwa kuleyo ndlu eyayilapho ngo 1883. Kulo mtholampilo ongatheni kwakwelashwa izinkulungwane zabantu ababefika njalo. Lolu sizo kwakungokokuqala lutholwa abokufika baseNdiya kuleli dolobha, kanti uMahatma Gandhi wayevolontiya esiza emtholampilo wemithi. Isibhedlela semishini i-St Aidan’s savulwa ngaphesheya komgwaqo ngo 1897 ngoxhasomali lwe-Natal Indian Congress noParsee Rustomjee.Umfu Dr Booth wayephethe umtholampilo wemishini yaseSt Aidan’s kule ndawo kwaze kwaba uyahamba eThekwini ngo 1906 ngesikhathi umsebenzi ayewuqhuba usuthathwa abanye. Isibhedlela i-St Aidan’s sabe sesigudluzelwa ku-33 Centenary Road (osuqanjwe ngo-M.L. Sultan Road).