St Aidan’s Mission Hospital

Location

Address: 49 Cross St

St Aidan’s hospital was first established as part of the Anglican Church mission, founded at 49 Cross Street in 1883 by Rev Dr Lancelot Parker Booth. He was appalled at conditions of hardship that prevailed among parts of the Indian community in Durban and acted on those concerns. The first Anglican Mission to Indians in Colonial Natal was founded with a focus on education and medical care. Rev Booth set up a simple dispensary and clinic in the back yard of his Mission House school in Cross Street. In 1887 Saint Aidan′s mission church was built across the road and the Mission Hospital was opened in 1897 with financial assistance from the Natal Indian Congress and Parsee Rustomjee. Rev Dr Booth operated St Aidan’s mission clinic on that site until he departed from Durban in 1906 when the work he pioneered was taken up by others. St Aidan’s Hospital was later moved to the current site at 33 Centenary Road (renamed M.L. Sultan Road), along with a mission church and separate schools for girls and boys, as well as St Aidan’s Girl’s Home. Through these institutions, St Aidan’s made it possible for the Indian poor to receive health care and basic education, regardless of their religious or caste background. A new hospital was officially opened on 4 July 1935, but under the Group Areas Act the hospital was noted as a “special zone” in 1960, in order to allow continued treatment of all races in a white residential area.

Isibhedlela i-St Aidan’s Mission [St Aidan’s Hospital]

Isibhedlela i-St Aidan’s sakhiwa okokuqala njengengxenye yemishini ye-Anglican Church, eyasungulwa e-49 Cross Street ngo 1883 uMfu Dr Lancelot Parker Booth. Wayemangazwe yizimo nobunzima okwakubonakala emphakathini wamaNdiya eThekwini wabe esethatha izinyathelo kulokho. Imishini yokuqala yama-Anglican okungeyamaNdiya ekoloni yaseNatali yakhiwa ngenhloso yemfundo nokwelapha. Umfu Booth wavula ikhemisi nomtholampilo ngemuva kwesikole semishini yakhe kuCross Street. Ngo 1887 isonto lemishini yase-Saint Aidan’s lakhiwa ngaphesheya komgwaqo kanti isibhedlela semishini savulwa ngonyaka ka 1897 ngosizo lwezimali lweNhlangano yamaNdiya aseNatali noParsee Rustomjee. Umfu Dr Booth wayephethe umtholampilo wemishini yaseSt Aidan’s kule ndawo kwaze kwaba uyahamba eThekwini ngo 1906 ngesikhathi umsebenzi ayewuqhuba usuthathwa abanye. Isibhedlela i-St Aidan’s sabe sesigudluzelwa ku-33 Centenary Road (osuqanjwe ngo-M.L. Sultan Road), kanye nesonto lemishini nesikole samantombazane nesabafana, kanye ne-St Aidan’s Girl’s Home. Ngalezi zikhungo, i-St Aidan’s yenza kwaba lula kwabaseNdiya abahlwempu ukuthola usizo lwezempilo nemfundo, kungakhathaleki inkolo nemvelaphi yabo. Kwavulwa isibhedlela esisha ngokusemthethweni ngoJulayi 4, 1935 kodwa ngokomthetho we-Group Areas Act, isibhedlela sasithathwe njenge “special zone” ngo 1960, ukuze kuvunyelwe ukwelashwa kwabantu bezinhlanga ezahlukene endaweni ehlala abamhlophe.

Image Gallery