Ipolitiki yamabhishi aseNingizimu Afrika

Namuhla, amabhishi aseThekwini ahlanganiswe kakhulu kunakuqala Amabhishi aseNingizimu Afrika, amaphuli kanye nemifula kuvame ukukhombisa isimo sezepolitiki sangaleso sikhathi. Ngesikhathi sobandlululo, amabhishi ayehlukaniswa ngokobuhlanga ngaphansikomthetho i-Reservation of Separate Amenities Act. Amaphoyisa ayekuqinisekisa ukuthi abangeni okungesibo ebebala elimhlophe. Lokhu kwakusebenza nasemaphulini omphakathi, ayakhelwe kakhulu ezindaweni zabamhlophe futhi abantu abansundu babengafinyeleli kalula kuwo. Amabhishi nezindawo zokubhukuda babekuzwa ngendaba, …

Izinguquko emabhishi aseThekwini

Nakuba amabhishi aseThekwini engabukeki emahle ngokwejwayelekile muva nje njengoba bekunezikhukhula, indawo yasebhishi yinto abantu baseThekwini abangaziqhenya kakhulu ngayo. Yindawo enakekelwayo, esetshenziselwa izinto ezahlukene lapho kuhlanganela khona abantu bazo zonke izinhlanga neminyaka yobudala namasiko ukuzozivocavoca, bangcebeleke bajabule ndawonye, iyindawo yomphakathi esezingeni lomhlaba evuleleke kuwonkewonke. Kodwa bekungenjalo phambilini. Nakuba sonke siyazi imithetho yobandlululo eyayihlukanisa abantu bezinhlanga, abantu …