Tag Archives: Apartheid

uAhmed Kathrada (21 August 1929-28 March 2017)

Ahmed Kathrada and Molvi Yusuf Cachalia, members of the Transvaal Indian Congress, circa 1950

Namuhla, iNingizimu Afrika izilele ukudlula emhlabeni kwesishoshovu sepolitiki, neqhawe lomzabalazo, uAhmed Mohamed Kathrada. Ngesikhathi ethula inkulumo kwi SAFM wabuzwa ukuthi angathanda ukukhunjulwa kanjani? Waphendula wathi, ‘Njengomuntu ozamile ukuba nomthelela. Sazama.’ Uma ubheka udaba lwaleqhawe kusobala ukuthi uAhmed Kathrada kuningi akwenza kunokuzama. Baziwa kakhulu ngo ‘Uncle Kathy’, impokophelo yakhe yabonakala esemncane – eneminyaka eyi 12 waba […]

The Unfriendly Ghosts

If you’re old enough to remember the original A-Team, you’ll likely also have a clear memory of the massive tanks that would roll up and down South African streets in times of unrest during the apartheid years. But while the A-Team were members of a fictitious US Special Army Force, the men driving the armored […]

Inhlangano Yabafundi: South African Students Organisation

Soweto school children protest against Afrikaans in 1976

Inhlangano Yabafundi: South African Students Organisation Umbhikisho wabafundi obunedumela kulonyaka odlule uthi awufane nombhikisho owenzeka eminyakeni engaphezu kwamashumi amane edlule lapho amalungu enhlangano yabafundi i-National Union of South African Students ahlubuka aqala inhlangano eyaziwa nge South African Students Organisation (SASO). Nakuba umshikashika we-Fees Must Fall ubonwa sengathi wawufuna ushintsho lwenzeke ngokushesha, kanjalo nemibono yamalunga e-SASO […]

uKesval ‘Kay’ Moonsamy (5 July 1926-21 June 2017)

Kay Moonsamy during his visit to Red Square, 13th June 2016

Ngokudlula emhlabeni kuka Kesval Moonsamy ngesonto elidlule lelizwe lilahlekelwe ngenye yezingqalabutho zentando yeningi. Ubaziwa kakhulu ngelika ‘Kay’, uMoonsamy wayeyilunga lezinhlangano eziningi zepolitiki, waba yilunga lenyunyana esemncane kakhulu. Eneminyaka eyi 14 waqala ukusebenza eRhodesian Timbers Limited lapho azizwela khona ukungabikho kobulungiswa nokungalingani emsebenzini ngenxa yebala. Wabe eseba yilunga leNatal Indian Congress (NIC) kanye neCommunist Party of […]

Umdlalo wekhilikithi ngesikhathi sobandlululo

Protesters in London during South Africa's Test visit, 1965

Abomdabu baseNdiya baseThekwini bazithola bevalelwa wonke amathuba futhi bekhishwa ekubeni ngamalungu ezinhlaka zemidlalo kuya emahhotela. Inhlangano eyaziwa ngeSurat Hindu Association yasungulwa kusaqala iminyaka yama 1900 ngemizamo yokuvikela amalungelo abomdabu bevela eNdiya. Lenhlangano yasiza ngezinhlelo eziningi njengokutholakala kothisha bolimi iGujarati ababevela eNdiya, kuya kwezenkolo kanye nokusungulwa kwamaqembu nezinhlelo zemidlalo njenge Bharat Cricket Club. Umdlalo wekhilikithi wafika […]

Usuku olungajwayelekile lukaNcibijane

Donald Woods with his wife, Wendy Woods, and their five children

Njengoba silindele ukungena onyakeni omusha kubonakala kuyisikhathi esihle sokuxoxa indaba eyenzeka eminyakeni engamashumi amathathu edlule yokweqa kukaDonald Woods eNingizimu Afrika. Ngalesosikhathi uWoods wayengumhleli wephaphandaba laseMonti, i-Daily Dispatch wayenikwe isigwebo seminyaka emihlanu sokungasebenzi ngemuva kokuboshwa kwakhe esikhumulweni sezindiza ezama ukubaleka. Ngemuva kweminyaka eminingi ephikisana nohulumeni uWoods wabona ukuthi indlela izinto ezenzeka ngayo eNingizimu Afrika sezifinyelele lapho engasakwazi […]

The Market Photo Workshop

The Newtown Post Office, the original offices of MPW

It’s all about the art this week! A few days ago we wrote about Cape Town based-artist, Kemang Wa Lehulere, and his focus on historical perspectives, and today we look at the work of the legendary Market Photo Workshop (MPW). Founded by the late David Goldblatt in 1989, MPW was the first South African institution to offer […]

The TRC Twenty Years On

Former South African president FW de Klerk handing over the party's submission to Archbishop Desmond Tutu during the National Party's submission before the TRC, Cape Town, 21 August 1996

This week marks twenty years since the Truth and Reconciliation Commission (TRC) presented its final report. The TRC began formal hearings on the 15th April 1996,  receiving submissions for amnesty from ordinary citizens, members of the police, former members of government, as well as ANC comrades. Out of 7112 petitioners*, 5392 people were refused amnesty, with […]

Otelo Burning

Otelo Burning, a South African-directed film that opened the Durban International Film Festival in 2011, has as its backdrop the township of Lamontville, and the political violence that erupted there during the 1980s. Much like Mpumalanga that we wrote about last week, Lamontville too was besieged by infighting during the 1980s as members of the […]

Ahmed Timol: 3rd November 1941 – 27th October 1971

SACP activists outside the North Gauteng High Court in Tshwane, 13th October 2017

Some 47 years ago a meeting was held in Durban to discuss a national day of mourning for South Africa’s political detainees. The meeting was sparked by the death of Ahmed Timol, who had died in police custody on the 27th October 1971. Timol was the 22nd political detainee to die since 1963. By 1990, a further […]