Ukuvalwa kotshwala noKhuvethe

Eminyakeni yowe-1900 (kusukela kowe-1909 kuya kweye-1960) uMasipala waseDurban wabamba yonke imboni yotshwala ngokuzinika ilungelo lodwa lokudayisa utshwala besiZulu edolobheni. Lokho kwakuchaza ukuthi kwakungavumelekile ukuba umuntu azenzele utshwala abudayise ngaphandle kohulumeni wabelungu. Kulezo zikhathi kwakuboshwa labo bantu ababebenza utshwala ukuziphilisa ngokubudayisa, ikakhulukazi abesifazane. eThekwini kwakukhona izindawo zokuphuzela ezazibizwa ngesiNgisi ngama-beerhall phecelezi ‘izindawo zamatshe’ kumbe ‘eMatsheni’ ngesiZulu …

The Two Berthas

While the large majority of the people viewed as heroes of the anti-apartheid movement are men, women too played a very significant role in the fight for democracy in South Africa. While for some that role was in the form of supportive mothers and wives, who made it possible for men to leave their families …