Tag Archives: Bhambatha kaMancinza

UDokotela Dube namaKholwa

Rebel chiefs, Bambatha Rebellion

Baningi abantu baseThekwini asebeke bahlala odongeni olwakhiwe ngamatshe amancane uma ugudla iAddington Beach kodwa bengazi ngomlando walo. Loludonga lwakhiwa iziboshwa zaMaZulu ngesikhathi seMpi KaBhambatha yango 1906. Lempi eyayiphakathi kwaMaZulu nohulumeni waseNatal ekuqaleni kweminyaka yawo 1900 yayingumphumela wokufika kwabelungu bezohlala ezindaweni zabantu abamnyama, nemithetho yentela eyayikhokhwa imizi eyaholela ekutheni amadoda ashiye imizi yawo ayofuna imisebenzi ukuze […]

Impi KaBhambatha

Bhambatha kaMancinza at a wedding ceremony in 1905

Ngesonto elidlule sibhale ngodaba lodonga oludala oluhlukanisa ijele – Durban Central Prison Boundary Wall. Kuleliviki sibheka olunye udonga nelinye ijele eAddingon Beach, ePoint kunodonga olwaziwa nge ‘Prisoner of War’ olwakhiwa ngamadoda ayeboshwe ngesikhathi sempi kaBhambatha ngo 1906. Iminyaka eyalandela i- Anglo-Boer War abaqashi esifundazweni seNatali babhekana nesikhathi esinzima sokuthola abantu ababezosebenza emapulazini ngenxa ngenxa yokwanda […]

Dr John Dube and the amaKholwa

Rebel chiefs, Bambatha Rebellion

Many a Durbanite would have sat on the small stone wall that runs along the promenade on Addington Beach, completely unaware of its historical significance. The wall was built by Zulu prisoners captured during the Bambatha Rebellion that took place in 1906. The war that broke out between Zulu speakers and the Natal government in the early 1900s […]

The Bhambatha Rebellion

Bhambatha kaMancinza at a wedding ceremony in 1905

Last week we wrote about the old Durban Central Prison boundary wall, and this week’s our focus is on another wall and another prison. Located at Addington Beach on the Point is a Prisoner of War wall that was built by men captured during the Bhambatha Rebellion of 1906. In the years following the Anglo-Boer War employers in Natal had a difficult […]