Uguquko olwimini lwesiZulu

Uguquko olwenzeka ezilimini lujwayelekile lwenzeka ngazo zonke izinsuku esiphila sikhuluma kuzo. Lokho-ke kwenzeka ekubeni thina abantu nxa sikhuluma sibeke emagameni izincazelo-thize uma siwasho nje, kodwa ekuwakhulumeni nasekuwezweni lawo magama kuvele kube njalo izinguquko ezincane nezinkulu ezihlosiwe nezingahlosiwe ezenza ukuba lawo magama aphinda asho into ehlukene kancane kunayizolo. Unyaka we-2019 wabe ukhethwe yi-United Nations ukuba ngowezilimi …