Tag Archives: ihlangano yabafundi baseNingizimu Afrika

Ukukhumbula u-Rick Turner

Steve Biko lighting up with Rick Turner (right), Dave Turnbull (centre) and volunteers who were helping restore the Mahatma Gandhi Ashram in Phoenix, Durban, 1971

Igama lika-Rick Turner lingaziwa inoma ubani oseke wachitha isikhathi eNyuvesi yaKwaZulu-Natal. Kukhona ibhilidi labafundi eliqanjwe ngegama lakhe, kube khona umfundaze obizwa ngegama lakhe kanti ingxenye yayo inyuvesi incike eduze komgwaqo oqanjwe ngalo igama lika-Rick Turner. Khona kunjalo, ngabe bangaki abazi kabanzi ngomlando kaDokotela Richard Albert Turner? Wazalelwa eNtshonalanga Kapa ngowe-1941 kubazali bokufika ababevela eNgilandi. Waphothula […]