I-Durban Moment

NgoLwesithathu olwedlule, izinkulungwane zabasebenzi zingene emigwaqweni njengengxenye yesiteleka sikazwelonke se-SAFTU (South African Federation of Trade Unions). Inyunyana ibibhikishela u-R20 ohlongozwayo weholo likazwelonke elisethulwayo njengamanje. Baqophe  umlando abasebenzi ngokugodla amandla abo okusebenza ukuze bathuthukise izimo zabo zokusebenza, ngamazinga ahlukene empumelelo. NgoJanuwari 1973, imashi yabasebenzi abangu-2000 besuka e-Coronation Brick and Tile beya enkundleni yebhola eliseduze kwaba isiteleka …

Ukuvalwa kotshwala noKhuvethe

Eminyakeni yowe-1900 (kusukela kowe-1909 kuya kweye-1960) uMasipala waseDurban wabamba yonke imboni yotshwala ngokuzinika ilungelo lodwa lokudayisa utshwala besiZulu edolobheni. Lokho kwakuchaza ukuthi kwakungavumelekile ukuba umuntu azenzele utshwala abudayise ngaphandle kohulumeni wabelungu. Kulezo zikhathi kwakuboshwa labo bantu ababebenza utshwala ukuziphilisa ngokubudayisa, ikakhulukazi abesifazane. eThekwini kwakukhona izindawo zokuphuzela ezazibizwa ngesiNgisi ngama-beerhall phecelezi ‘izindawo zamatshe’ kumbe ‘eMatsheni’ ngesiZulu …