Usuku lwenkululeko, i-Satyagraha kanye No. 14 Mercury Lane

UMsombuluko, womhlaka 15 August 2016 uqopha umlando weminyaka engu 69 izwe laseNdiya lathola inkululeko yokuzimela ngaphansi kwengcindezelo yaMaNgisi. Umshikashika owaholela ekuzimeleni kwalelizwe waziwa ngokusebenzisa i-satyagraha, umkhankaso wokungasebenzisi udlame kodwa abantu bangayithobeli imithetho ethile kahulumeni, wawuholwa yinhlangano ye-Indian National Congress, uMongameli wayo wangalesosikhathi kwakungu Mohandas Gandhi. Cishe kwathatha iminyaka eyikhulu ngaphambi kokuthi izwe laseNdiya likwazi ukubuyela […]

Independence Day, Satyagraha and No. 14 Mercury Lane

Monday the 15th August 2016 marked 69 years since India claimed its independence from British rule. The movement that resulted in Indian independence is most famous for satyagraha, a campaign of nonviolent resistance and civil disobedience led by the Indian National Congress, of which Mohandas Gandhi was the president at the time. It was nearly a century before India took back control of its land and its people […]