Tag Archives: liberation heritage route

No Rest for the Wicked!

Or in this case, for the do-gooders! The Denis Hurley Centre have a full calendar throughout the year, but the work they do over the festive season is particularly important, providing company – and good food! – to the city’s homeless at a time when they need it most. While for many the holidays are […]

The Transformation of Durban’s Promenade

It’s been more than twenty years since the fall of apartheid, and yet there’s no denying that large parts of South Africa are still very much divided along racial lines. There are many reasons for this – the legacy of apartheid’s spacial planning, slow economic transformation, access to education – the truth is, it’s a […]

Usuku lwenkululeko, i-Satyagraha kanye No. 14 Mercury Lane

UMsombuluko, womhlaka 15 August 2016 uqopha umlando weminyaka engu 69 izwe laseNdiya lathola inkululeko yokuzimela ngaphansi kwengcindezelo yaMaNgisi. Umshikashika owaholela ekuzimeleni kwalelizwe waziwa ngokusebenzisa i-satyagraha, umkhankaso wokungasebenzisi udlame kodwa abantu bangayithobeli imithetho ethile kahulumeni, wawuholwa yinhlangano ye-Indian National Congress, uMongameli wayo wangalesosikhathi kwakungu Mohandas Gandhi. Cishe kwathatha iminyaka eyikhulu ngaphambi kokuthi izwe laseNdiya likwazi ukubuyela […]

Sime Ndawonye

Elections 2016

Imithetho eyayilawula ukuthi ngubani okwakufanele avote yayihlukile ngokwezifunda zaseNingizimu Afrika, kodwa iqiniso ukuthi umhlaba wawungowabamhlophe kuyibona abanezwi. Nakuba eKapa u 15% wabakhethwa wawuhlanganisa amadoda amnyama ngenxa yenani lamaKhaladi, amaNdiya kanye nabaMnyama ababethenge imizi kulesiyasifundazwe. Unyaka ka 1930, waqala ukuthi abasefazane abamhlophe nabo bavote okwenza ukuthi inani lalabo abansundu eKapa lishabalale ngenxa yamavoti abamhlophe amaningi. Unyaka […]

The Tripartite Alliance

With the exception of the African National Congress (ANC), there’s probably no better known political body in South Africa than the tripartite alliance. Bringing together the ANC, the South African Communist Party (SACP) and the Congress of South African Trade Unions (Cosatu), the alliance forms the cornerstone of the government’s power. The relationship is an […]

The Colourful History of Sastri College

Tucked away in the suburb of Greyville sits Sastri College, one of the province’s most important educational and historical institutions. Originally established in 1929 as a secondary school for boys, as well as a teacher’s training centre, over the years the college has served a variety of different functions. The laws of the apartheid government […]

UDokotela Dube namaKholwa

Rebel chiefs, Bambatha Rebellion

Baningi abantu baseThekwini asebeke bahlala odongeni olwakhiwe ngamatshe amancane uma ugudla iAddington Beach kodwa bengazi ngomlando walo. Loludonga lwakhiwa iziboshwa zaMaZulu ngesikhathi seMpi KaBhambatha yango 1906. Lempi eyayiphakathi kwaMaZulu nohulumeni waseNatal ekuqaleni kweminyaka yawo 1900 yayingumphumela wokufika kwabelungu bezohlala ezindaweni zabantu abamnyama, nemithetho yentela eyayikhokhwa imizi eyaholela ekutheni amadoda ashiye imizi yawo ayofuna imisebenzi ukuze […]

Celebrate with a Bunny Chow!

This coming week South Africa celebrates Heritage Day, which has come to be known by many as ‘Braai Day’. For some though, this moniker is viewed as exclusionary with boerewors, a popular meat for braais, being associated more with white, Afrikaans-speaking South Africans than other societal groups. Tazneem Wentzel’s mini-thesis: Producing and Consuming the Wembley […]

Impi KaBhambatha

Bhambatha kaMancinza at a wedding ceremony in 1905

Ngesonto elidlule sibhale ngodaba lodonga oludala oluhlukanisa ijele – Durban Central Prison Boundary Wall. Kuleliviki sibheka olunye udonga nelinye ijele eAddingon Beach, ePoint kunodonga olwaziwa nge ‘Prisoner of War’ olwakhiwa ngamadoda ayeboshwe ngesikhathi sempi kaBhambatha ngo 1906. Iminyaka eyalandela i- Anglo-Boer War abaqashi esifundazweni seNatali babhekana nesikhathi esinzima sokuthola abantu ababezosebenza emapulazini ngenxa ngenxa yokwanda […]

Inhlangano Yabafundi: South African Students Organisation

Soweto school children protest against Afrikaans in 1976

Inhlangano Yabafundi: South African Students Organisation Umbhikisho wabafundi obunedumela kulonyaka odlule uthi awufane nombhikisho owenzeka eminyakeni engaphezu kwamashumi amane edlule lapho amalungu enhlangano yabafundi i-National Union of South African Students ahlubuka aqala inhlangano eyaziwa nge South African Students Organisation (SASO). Nakuba umshikashika we-Fees Must Fall ubonwa sengathi wawufuna ushintsho lwenzeke ngokushesha, kanjalo nemibono yamalunga e-SASO […]