Tag Archives: Natal Indian Congress

uKesval ‘Kay’ Moonsamy (5 July 1926-21 June 2017)

Kay Moonsamy during his visit to Red Square, 13th June 2016

Ngokudlula emhlabeni kuka Kesval Moonsamy ngesonto elidlule lelizwe lilahlekelwe ngenye yezingqalabutho zentando yeningi. Ubaziwa kakhulu ngelika ‘Kay’, uMoonsamy wayeyilunga lezinhlangano eziningi zepolitiki, waba yilunga lenyunyana esemncane kakhulu. Eneminyaka eyi 14 waqala ukusebenza eRhodesian Timbers Limited lapho azizwela khona ukungabikho kobulungiswa nokungalingani emsebenzini ngenxa yebala. Wabe eseba yilunga leNatal Indian Congress (NIC) kanye neCommunist Party of […]

Kesval ‘Kay’ Moonsamy (5 July 1926-21 June 2017)

Kay Moonsamy during his visit to Red Square, 13th June 2016

Last week the country lost another of its great stalwarts of democracy with the passing of Kesval Moonsamy. Popularly known as ‘Kay’, Moonsamy was a member of a number of political organisations, becoming a trade union member at a very young age. Having started work at Rhodesian Timbers Limited when he was just 14 years […]