uAhmed Kathrada (21 August 1929-28 March 2017)

Namuhla, iNingizimu Afrika izilele ukudlula emhlabeni kwesishoshovu sepolitiki, neqhawe lomzabalazo, uAhmed Mohamed Kathrada. Ngesikhathi ethula inkulumo kwi SAFM wabuzwa ukuthi angathanda ukukhunjulwa kanjani? Waphendula wathi, ‘Njengomuntu ozamile ukuba nomthelela. Sazama.’ Uma ubheka udaba lwaleqhawe kusobala ukuthi uAhmed Kathrada kuningi akwenza kunokuzama. Baziwa kakhulu ngo ‘Uncle Kathy’, impokophelo yakhe yabonakala esemncane – eneminyaka eyi 12 waba […]

Bram Fischer: 23 April 1908-8 May 1975

Bram Fischer is probably one of the better known names of the apartheid struggle. Commercial Road in Durban was renamed in his honour and a number of other important sites across the country are linked to the role that Bram played in our country’s history. But beyond a vague recognition and perhaps some knowledge of […]

Ahmed Kathrada (21 August 1929-28 March 2017)

Today South Africa mourns the loss of political activist and struggle hero, Ahmed Mohamed Kathrada. Asked during a recent SAFM interview how he would like to be remembered, Kathrada replied “as someone who tried to make a contribution. We tried”. Looking at the story of this great man, it is clear that Ahmed Kathrada did a […]