Tag Archives: Suffrage

Sime Ndawonye

Elections 2016

Imithetho eyayilawula ukuthi ngubani okwakufanele avote yayihlukile ngokwezifunda zaseNingizimu Afrika, kodwa iqiniso ukuthi umhlaba wawungowabamhlophe kuyibona abanezwi. Nakuba eKapa u 15% wabakhethwa wawuhlanganisa amadoda amnyama ngenxa yenani lamaKhaladi, amaNdiya kanye nabaMnyama ababethenge imizi kulesiyasifundazwe. Unyaka ka 1930, waqala ukuthi abasefazane abamhlophe nabo bavote okwenza ukuthi inani lalabo abansundu eKapa lishabalale ngenxa yamavoti abamhlophe amaningi. Unyaka […]

Standing Side-By-Side

Elections 2016

Yesterday saw scores of people¬†queuing at their local voting stations to have their say in the 2016 local government elections. While we wait for the results of these hotly contested elections it’s easy to forget that just over twenty years ago, this vital public role¬†was limited to just a fraction of South Africa’s population. The […]