U-Oliver Reginald Tambo

Inyanga kaMeyi iyagujwa eNingizimu Afrika njengeNyanga ye-Afrika, kanti kulo nyaka isiqubulo  sithi, ‘Unyaka ka-O.R. UTambo:Ukwakha i-Afrika Engcono kanye neZwe eliNgcono ‘, ukuqaphela umbono wenguquko enkulu yokulwa nobandlululo, obezobe ehlanganisa iminyaka engu-100 ngo-Okthoba 2017. Ngenkathi igama lika-O.R. Tambo lisematheni kubantu abahamba ngezindiza, empeleni ukuzibophezela kwakhe ekulweleni iNingizimu Afrika ebuswa ngentando yeningi u-O.R., Njengoba ayejwayele ukubizwa , …

Umlando Ogqamile we-Sastri College

Ezindaweni ezisemaphethelweni e-Greyville kukhona i-Sastri College, esinye sezikhungo ezibaluleke kakhulu esifundazweni nasemlandweni. Isungulwe ngo-1929 njengesikole samabanga aphansi sabafana, kanye nesikhungo sokuqeqesha othisha, kule minyaka edlule ikolishi lenze imisebenzi ehlukahlukene. Imithetho kahulumeni wobandlululo yayiminingi, ivame ukudida futhi ingakaze yaqondakala, yaklanywa njengoba yayisemizamweni ongenaziqhamo zokwenza ukuhleleka ngaphakathi kohlelo olungelona olwemvelo lokubandlululwa. Ngenkathi umthetho wokuqala osemthethweni olawula ukuhlukaniswa …

I-Freedom Charter necala lokuvukela umbuso le-1956

I-Congress of the People yabakhona ngomhlaka 26 Juni 1955, e-Kliptown, ngaphandle kwaseGoli. Behanjelwe ngabantu ababalelwa ku-3000, inhloso yalo mhlangano bekungukuxoxa ngokuqukethwe yilo Mqulu weNkululeko ohlongozwayo, nezethulo zale dokhumenti sezamukelwe zivela kubantu ezweni lonke. I-Freedom Charter, eminye yemigomo ebingafakwa kuyo izofakwa kuMthethosisekelo waseNingizimu Afrika, yaba umqulu we-ANC, futhi iwuphawu lokuphikisana nobandlululo lwangaphakathi. Kwakukade kubuzwa ukuthi kungani …