Ukuvalwa kotshwala noKhuvethe

Eminyakeni yowe-1900 (kusukela kowe-1909 kuya kweye-1960) uMasipala waseDurban wabamba yonke imboni yotshwala ngokuzinika ilungelo lodwa lokudayisa utshwala besiZulu edolobheni. Lokho kwakuchaza ukuthi kwakungavumelekile ukuba umuntu azenzele utshwala abudayise ngaphandle kohulumeni wabelungu. Kulezo zikhathi kwakuboshwa labo bantu ababebenza utshwala ukuziphilisa ngokubudayisa, ikakhulukazi abesifazane. eThekwini kwakukhona izindawo zokuphuzela ezazibizwa ngesiNgisi ngama-beerhall phecelezi ‘izindawo zamatshe’ kumbe ‘eMatsheni’ ngesiZulu …