I-Freedom Charter necala lokuvukela umbuso le-1956

I-Congress of the People yabakhona ngomhlaka 26 Juni 1955, e-Kliptown, ngaphandle kwaseGoli. Behanjelwe ngabantu ababalelwa ku-3000, inhloso yalo mhlangano bekungukuxoxa ngokuqukethwe yilo Mqulu weNkululeko ohlongozwayo, nezethulo zale dokhumenti sezamukelwe zivela kubantu ezweni lonke. I-Freedom Charter, eminye yemigomo ebingafakwa kuyo izofakwa kuMthethosisekelo waseNingizimu Afrika, yaba umqulu we-ANC, futhi iwuphawu lokuphikisana nobandlululo lwangaphakathi. Kwakukade kubuzwa ukuthi kungani …